หน้าบ้านพักครู

Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

ขอบคุณที่แวะเยี่ยมเยือน เชิญโหลดและ เผยแพร่สื่อการเรียนการสอน

Author Topic: แบบฝึกทักษะการอ่านและเขียนคำตามสระภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  (Read 4756 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

sakthana chaima

 • Guest

แบบฝึกทักษะการอ่านและเขียนคาตามสระภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
เล่มที่ ๑ คาที่ประสมด้วยสระ –า
นายศักดิ์ธนา ใจมา
โรงเรียนบ้านหนองบัวคา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๔
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแบบฝึกทักษะการอ่านและเขียนคาตามสระภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ เล่มที่ ๑ คาที่ประสมด้วยสระอา ประกอบด้วยแบบฝึกทักษะจานวน ๕ แบบฝึก ดังนี้
แบบฝึกทักษะที่ ๑ เขียนคาสระ -า
แบบฝึกทักษะที่ ๒ สะกดคาสระ -า
แบบฝึกทักษะที่ ๓ ความหมายคาตามภาพ
แบบฝึกทักษะที่ ๔ คาสระ -า ตามหาคู่
แบบฝึกทักษะที่ ๕ เติมคานาความหมาย
แบบฝึกทักษะเล่มนี้จัดทาขึ้นเพื่อใช้ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ในการฝึกการอ่านและเขียนคาที่ประสมด้วยสระอา สามารถนาไปใช้ทั้งในเวลาเรียน นอกเวลาเรียน หรือทาเป็นการบ้าน จะทาให้นักเรียนมีความสนุกสนานเพลิดเพลินในการเรียนรู้ เกิดความรู้ความเข้าใจสามารถอ่านและเขียนคาที่ประสมด้วยสระอาได้ถูกต้องแม่นยา บรรลุตามจุดประสงค์ที่ตั้งไว้เป็นอย่างดี
ก่อนการทาแบบฝึกทักษะ นักเรียนควรได้รับคาแนะนาและคาชี้แจงจากครูผู้สอนให้เข้าใจขั้นตอนและวิธีการทาแบบฝึกทักษะแล้วจึงลงมือปฏิบัติ ตามคาชี้แจงในแต่ละแบบฝึกทักษะนั้น ๆ

เพื่อให้เกิดทักษะ มีความรู้ ความสามารถ เพื่อให้เกิดผลดีควรปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้
๑. นักเรียนทาแบบทดสอบก่อนเรียน เมื่อเสร็จแล้วตรวจคาตอบกับเฉลยส่งให้ครูตรวจสอบความถูกต้อง แล้วบันทึกคะแนนลงในแบบบันทึกท้ายเล่ม
๒. อ่านคาชี้แจงจนเข้าใจทุกครั้ง หากไม่เข้าใจหรืออ่านไม่ได้ ให้ครูแนะนาหรืออ่านให้ฟัง
๓. นักเรียนศึกษาตัวอย่างให้เข้าใจก่อนทาแบบฝึกเสริมทักษะ
๔. นักเรียนตั้งใจ สนใจ เอาใจใส่ ปฏิบัติตามลาดับขั้นตอนของแบบฝึกทักษะอย่างเคร่งครัดทุกครั้งที่ทาแบบฝึกกิจกรรม
๖. เมื่อทาเสร็จแล้วครูตรวจสอบแลกรอกคะแนนลงในแบบบันทึกท้ายเล่ม
๗. ประกาศผลสอบหลังเรียนเพื่อเปรียบเทียบความก้าวหน้ากับการประเมินผลก่อนเรียน
๑. อ่านคาที่ประสมด้วย – า ได้ถูกต้อง
๒. เขียนคาที่ประสมด้วยสระ -า ได้ถูกต้อง (P)
๓. บอกความหมายคาสระ -า ได้ถูกต้อง (K)
๔. มุ่งมั่นในการทางาน (A)

แบบทดสอบก่อนเรียน
แบบฝึกทักษะการอ่านและเขียนคาตามสระภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
เล่มที่ ๑ คาที่ประสมด้วยสระอา
*******************************
ชื่อ...................................................................สกุล....................................................เลขที่......................
ตอนที่ ๑ แบบทดสอบการเขียน
คำชี้แจง นักเรียนเขียนคาสระ – า เติมคาหลังภาพ ให้มีความหมาย
ศา
คุณ
ทายา
๑.
๒.
ตัวอย่ำง

ชาว
กา
๔.
๕.
๓.
ปาก

ตอนที่ ๒ แบบทดสอบการอ่าน
คาชี้แจง นักเรียนอ่านออกเสียงคา ให้ครูฟัง เป็นรายบุคคล
ข้อ
ภาพ
คา
อ่านได้
อ่านไม่ได้
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
รวมคะแนน
กา
งา
ฝา
นา
ศาลา

สระ -า อ่านว่า อา
สระ -า เป็นสระเสียงยาว
สระ – า เขียนไว้ข้างหลังพยัญชนะต้น เช่น กา ขา
ถ้ามีพยัญชนะต้น ๒ ตัวให้เขียนสระ -า ไว้หลังพยัญชนะต้นตัวที่ ๒ เช่น ขวา
พยัญชนะที่อยู่หลังสระ –า เรียกว่า ตัวสะกด เช่น หาง
วิธีเขียน สระ –า ลากเส้นจากบนลงล่าง ตามตัวอย่าง
รู้จักกับสระ –า แล้ว
เปิดหน้าต่อไปเลยครับ

ตัวอย่ำง
ชื่อ...........................................................สกุล...........................................เลขที่......................
คาชี้แจง นักเรียนเขียนอักษรแทนภาพประสมกับสระที่กาหนดให้ แล้วฝึกอ่าน ( ๕ คะแนน )
+ ำ = กา
เขียนคำสระ – ำ
+ ำ =
+ ำ =
+ ำ =
+ ำ =
+ ำ =
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

ตัวอย่าง
ชื่อ...........................................................สกุล...........................................เลขที่......................
คาชี้แจง นักเรียนเขียนสะกดคาจากคาที่กาหนดให้ แล้วฝึกอ่าน
( ๕ คะแนน )
นา =
ขา =
ฝา =
สะกดคำสระ – ำ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
กา = กอ – อา – กา
ตา =
ทา =

ชื่อ...........................................................สกุล...........................................เลขที่......................
คาชี้แจง นักเรียนอ่านคาสระ –า ที่กาหนด แล้วนามาเขียนใต้ภาพ ให้มีความหมายตรงกัน และฝึกอ่าน ( ๕ คะแนน )
ตา
๑.
๒.
ตัวอย่ำง
ควำมหมำยคำตำมภำพ
ขา
ฝา
งา
ชา
ตา
นา
แบบฝึกทักษะที่ ๓
๔.
๓.
๕.
๑๐
ชื่อ...........................................................สกุล...........................................เลขที่......................
คาชี้แจง นักเรียนนาคาสระ – า ใน มาเติมใต้ภาพให้คามีความหมายตรงกับภาพแล้วฝึกอ่าน ( ๕ คะแนน )
ปาก
๑.
๒.
๔.
ศา
ช้าง
กา
ชาวนา
น้า
ตัวอย่ำง
คำสระ –ำ ตำมxคู่
๓.
๑.
๕.
แบบฝึกทักษะที่ ๔
๑๑
เติมคานาความหมาย
ตัวอย่ำง
ชื่อ...........................................................สกุล...........................................เลขที่......................
คำชี้แจง นักเรียนเติมคาสระ-า ในช่องว่างให้ข้อความมีความหมายตรงกับภาพ แล้วฝึกอ่าน ( ๕ คะแนน )
๑.
๓.
๔.
๕.
อา ทา ขา ดารา
ช้าง มี งา
แบบฝึกทักษะที่ ๕
กา มา นา
มา นา อา
ดารา มา ทา
ดารา มี ดี
๒.
๑๒
แบบทดสอบหลังเรียน
แบบฝึกทักษะการอ่านและเขียนคาตามสระภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
เล่มที่ ๑ คาที่ประสมด้วยสระอา
*******************************
ชื่อ...................................................................สกุล....................................................เลขที่......................
ตอนที่ ๑ แบบทดสอบการเขียน
คำชี้แจง นักเรียนเขียนคาสระ – า เติมคาหลังภาพ ให้มีความหมาย
ศา
คุณ
๑.
๒.
ตัวอย่ำง
ทายา
๑๓
ปาก
กา
ชาว
๔.
๕.
๓.
๑๔
ตอนที่ ๒ แบบทดสอบการอ่าน
คาชี้แจง นักเรียนอ่านออกเสียงคา ให้ครูฟัง เป็นรายบุคคล
ข้อ
ภาพ
คา
อ่านได้
อ่านไม่ได้
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
รวมคะแนนกำรอ่ำน
งา
กา
นา
ฝา
ศาลา
๑๕
ตัวอย่ำง
เฉลยแบบฝึกทักษะที่ ๑ เขียนคาสระ – า
คาชี้แจง นักเรียนเขียนอักษรแทนภาพประสมกับสระที่กาหนดให้ แล้วฝึกอ่าน ( ๕ คะแนน )
+ ำ = กา
+ ำ = ตา
+ ำ = นา
+ ำ = งา
+ ำ = ลา
+ ำ = ยา
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๑๖
ตัวอย่าง
เฉลยแบบฝึกทักษะที่ ๒
คาชี้แจง นักเรียนเขียนสะกดคาจากคาที่กาหนดให้ แล้วฝึกอ่าน
( ๕ คะแนน )
นา = นอ – อา – นา
ขา = ขอ – อา – ขา
ฝา = ฝอ – อา – ฝา
สะกดคำสระ – ำ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
กา = กอ – อา – กา
ตา = ตา – อา – ตา
ทา = ทา – อา – ทา
๑๗
แบบฝึกกิจกรรมที่ ๓
คาชี้แจง นักเรียนอ่านคาสระ –า ที่กาหนด แล้วนามาเขียนใต้ภาพ ให้มีความหมายตรงกัน และฝึกอ่าน ( ๕ คะแนน )
ตา
๑.
๒.
ตัวอย่ำง
ควำมหมำยคำตำมภำพ
๔.
๓.
๕.
ฝา
ขา
นา
ชา
งา
ขา
ฝา
งา
ชา
ตา
นา
๑๘
คาชี้แจง นักเรียนนาคาสระ – า ใน มาเติมใต้ภาพให้คามีความหมายตรงกับภาพแล้วฝึกอ่าน ( ๕ คะแนน )
ปากกา
๑.
๒.
๔.
ศา ลา
งาช้าง
ฝากา
ชาวนา
น้าชา
ตัวอย่ำง
คาสระ –า ตามหาคู่
เฉลยแบบฝึกกิจกรรมที่ ๔
๓.
๑.
๕.
๑๙
เติมคำนำควำมหมำย
ตัวอย่ำง
คาชี้แจง นักเรียนเติมคาสระ-า ในช่องว่างให้ข้อความมีความหมายตรงกับภาพ แล้วฝึกอ่าน ( ๕ คะแนน )
๑.
๓.
๔.
๕.
อา ทา ขา ดารา
ช้าง มี งา
เฉลยแบบฝึกกิจกรรมที่ ๕
กา มา นา ตา
ลา มา นา อา
ดารา มา ทา นา
ดารา มี ดี
ดารา มี ชา ดี
๒.
๒๐
เฉลยแบบทดสอบก่อน – หลังเรียน
แบบฝึกทักษะการอ่านและเขียนคาตามสระภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
เล่มที่ ๑ คาที่ประสมด้วยสระ -า

กา
งา
ฝา
นา
ศาลา

งา
กา
นา
ฝา
ศาลา
๒๑
แบบบันทึกคะแนน
การทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน
และแบบฝึกทักษะการอ่านและเขียนคาตามสระภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
เล่มที่ ๑ คาที่ประสมด้วยสระอา
--------0000000--------
ชื่อ...............................................สกุล.........................................เลขที่.................
รายการ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ หมายเหตุ
แบบทดสอบก่อนเรียน
๑๐
แบบทดสอบหลังเรียน
๑๐
แบบฝึกทักษะ
๒๕
รวม ๔๕
(ลงชื่อ).......................................ครูผู้สอน
(นายศักดิ์ธนา ใจมา)
๒๒
กระทรวงศึกษาธิการ. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาชั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, ๒๕๕๒.
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและเขียนภาษาไทย เล่ม ๑ กรุงเทพมหานคร : สกสค.ลาดพร้าว, ๒๕๕๑.
. แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและเขียนภาษาไทย เล่ม ๒ กรุงเทพมหานคร : สกสค.ลาดพร้าว, ๒๕๕๑.
. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์สกสค.ลาดพร้าว, ๒๕๕๓.
เถลิงกิจ แก้วเสน่ห์. อ่านอย่างไรอ่านให้ดี. กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๔๓.
ทองพูน ศิริมนตรี และคณะ. แบบฝึกเสริมทักษะอ่าน คิด เขียน เรียนรู้ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑. กรุงเทพมหานคร : ประสานมิตร, ๒๕๔๔.
ปราณี ปราบริปู. แบบฝึกเสริมการเรียนรู้ ชุด สายน้าใจ พัฒนาอ่านเขียนเรียนไทย. กรุงเทพมหานคร : สายน้าใจ, ๒๕๕๔.
วรุณ ฮอลลิงกา. ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑. กรุงเทพมหานคร : ดอกหญ้า, ๒๕๔๖.
สาลี รักสุทธี. หนังสืออ่านเสริมทักษะชุดอ่านคล่องอ่านเร็วภาษาไทยชั้นประถมศึกษา ปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒. กรุงเทพมหานคร : พัฒนาศึกษา, ๒๕๕๒.
. แบบฝึกหัดเสริมประกอบหนังสือเรียนภาษาภาที ภาษาไทยชั้นประถมศึกษา
ปีที่ ๑ เล่ม ๒. กรุงเทพมหานคร : สานักพิมพ์พัฒนาศึกษา, ๒๕๕๔.
. แบบฝึกอ่านและเขียนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ คาที่สะกดตรงมาตรา.
กรุงเทพมหานคร : สานักพิมพ์พัฒนาศึกษา, ๒๕๕๔.
สุระ ดามาพงษ์ และคณะ. ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ เล่ม ๑. กรุงเทพมหานคร : วัตนาพานิช สาราญราษฎร์, ๒๕๕๑.
อัจฉรา ชีวพันธ์. ศิลปะการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยระดับประถมศึกษา. กรุงเทพมหานคร : เบ็นพับลิชชิง, ๒๕๔๖.
๒๓
อัชชา แสงอัสนีย์. หลักภาษาและการใช้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑. กรุงเทพมหานคร :
บริษัทพัฒนาคุณภาพวิชาการ, ๒๕๕๔.
. คู่มือครูภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑. กรุงเทพฯ : พัฒนาคุณภาพวิชาการ(พว.), ๒๕๕๔

volsung

 • Hero Member
 • *****
 • Online Online
 • Posts: 10,249
 • บ้านพักครู.คอม

volsung

 • Hero Member
 • *****
 • Online Online
 • Posts: 10,249
 • บ้านพักครู.คอม

audiobookkeeper.rucottagenet.rueyesvision.rueyesvisions.comfactoringfee.rufilmzones.rugadwall.rugaffertape.rugageboard.rugagrule.rugallduct.rugalvanometric.rugangforeman.rugangwayplatform.rugarbagechute.rugardeningleave.rugascautery.rugashbucket.rugasreturn.rugatedsweep.rugaugemodel.rugaussianfilter.rugearpitchdiameter.ru
geartreating.rugeneralizedanalysis.rugeneralprovisions.rugeophysicalprobe.rugeriatricnurse.rugetintoaflap.rugetthebounce.ruhabeascorpus.ruhabituate.ruhackedbolt.ruhackworker.ruhadronicannihilation.ruhaemagglutinin.ruhailsquall.ruhairysphere.ruhalforderfringe.ruhalfsiblings.ruhallofresidence.ruhaltstate.ruhandcoding.ruhandportedhead.ruhandradar.ruhandsfreetelephone.ru
hangonpart.ruhaphazardwinding.ruhardalloyteeth.ruhardasiron.ruhardenedconcrete.ruharmonicinteraction.ruhartlaubgoose.ruhatchholddown.ruhaveafinetime.ruhazardousatmosphere.ruheadregulator.ruheartofgold.ruheatageingresistance.ruheatinggas.ruheavydutymetalcutting.rujacketedwall.rujapanesecedar.rujibtypecrane.rujobabandonment.rujobstress.rujogformation.rujointcapsule.rujointsealingmaterial.ru
journallubricator.rujuicecatcher.rujunctionofchannels.rujusticiablehomicide.rujuxtapositiontwin.rukaposidisease.rukeepagoodoffing.rukeepsmthinhand.rukentishglory.rukerbweight.rukerrrotation.rukeymanassurance.rukeyserum.rukickplate.rukillthefattedcalf.rukilowattsecond.rukingweakfish.rukinozones.rukleinbottle.rukneejoint.ruknifesethouse.ruknockonatom.ruknowledgestate.ru
kondoferromagnet.rulabeledgraph.rulaborracket.rulabourearnings.rulabourleasing.rulaburnumtree.rulacingcourse.rulacrimalpoint.rulactogenicfactor.rulacunarycoefficient.ruladletreatediron.rulaggingload.rulaissezaller.rulambdatransition.rulaminatedmaterial.rulammasshoot.rulamphouse.rulancecorporal.rulancingdie.rulandingdoor.rulandmarksensor.rulandreform.rulanduseratio.ru
languagelaboratory.rulargeheart.rulasercalibration.rulaserlens.rulaserpulse.rulaterevent.rulatrinesergeant.rulayabout.ruleadcoating.ruleadingfirm.rulearningcurve.ruleaveword.rumachinesensible.rumagneticequator.rumagnetotelluricfield.rumailinghouse.rumajorconcern.rumammasdarling.rumanagerialstaff.rumanipulatinghand.rumanualchoke.rumedinfobooks.rump3lists.ru
nameresolution.runaphtheneseries.runarrowmouthed.runationalcensus.runaturalfunctor.runavelseed.runeatplaster.runecroticcaries.runegativefibration.runeighbouringrights.ruobjectmodule.ruobservationballoon.ruobstructivepatent.ruoceanmining.ruoctupolephonon.ruofflinesystem.ruoffsetholder.ruolibanumresinoid.ruonesticket.rupackedspheres.rupagingterminal.rupalatinebones.rupalmberry.ru
papercoating.ruparaconvexgroup.ruparasolmonoplane.ruparkingbrake.rupartfamily.rupartialmajorant.ruquadrupleworm.ruqualitybooster.ruquasimoney.ruquenchedspark.ruquodrecuperet.rurabbetledge.ruradialchaser.ruradiationestimator.rurailwaybridge.rurandomcoloration.rurapidgrowth.rurattlesnakemaster.rureachthroughregion.rureadingmagnifier.rurearchain.rurecessioncone.rurecordedassignment.ru
rectifiersubstation.ruredemptionvalue.rureducingflange.rureferenceantigen.ruregeneratedprotein.rureinvestmentplan.rusafedrilling.rusagprofile.rusalestypelease.rusamplinginterval.rusatellitehydrology.ruscarcecommodity.ruscrapermat.ruscrewingunit.ruseawaterpump.rusecondaryblock.rusecularclergy.ruseismicefficiency.ruselectivediffuser.rusemiasphalticflux.rusemifinishmachining.ruspicetrade.ruspysale.ru
stungun.rutacticaldiameter.rutailstockcenter.rutamecurve.rutapecorrection.rutappingchuck.rutaskreasoning.rutechnicalgrade.rutelangiectaticlipoma.rutelescopicdamper.rutemperateclimate.rutemperedmeasure.rutenementbuilding.ruultramaficrock.ruultraviolettesting.ru
 

Page created in 0.48 seconds with 28 queries.