หน้าบ้านพักครู

Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

ขอบคุณที่แวะเยี่ยมเยือน เชิญโหลดและ เผยแพร่สื่อการเรียนการสอน

Author Topic: ชื่อเรื่องการพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด ท่องเมืองขามแก่น สาระที่ 5 ภู  (Read 1788 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

ครูสัญญพงศ์

  • Guest

ผู้ศึกษา      นายสัญญพงศ์   ดีบุญมี  ณ  ชุมแพ
สถานศึกษา      โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 
ปีการศึกษา   2554


                                         บทคัดย่อ

การพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน  ชุด  ท่องเมืองขามแก่น   เป็นการจัดการเรียนรู้รูปแบบหนึ่งที่สามารถพัฒนาการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพ  การศึกษาครั้งนี้
มีความมุ่งหมายเพื่อ  1)  พัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน  ชุด  ท่องเมืองขามแก่น   สาระที่ 5  ภูมิศาสตร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ที่มีประสิทธิภาพ  80/80  2)  เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิภาพหนังสือส่งเสริมการอ่าน  ชุด  ท่องเมืองขามแก่น   3)  ศึกษาความพึงพอใจของการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน  ชุด  ท่องเมืองขามแก่น   กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษา  คือ  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา  2554  โรงเรียน
ชุมแพชนูปถัมภ์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5  จำนวน  25  คน  ได้มาโดยการสุ่มแบบเจาะจง  (Purposive Random Sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา  ได้แก่  หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด ท่องเมืองขามแก่น จำนวน 7 เล่ม แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 15  แผน  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  จำนวน  30  ข้อ แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียน  แบบมาตราส่วนประมาณค่า  (Rating  Scale 5 Rating)  จำนวน 20 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ผลการศึกษา  ปรากฏดังนี้
1.  หนังสือส่งเสริมการอ่าน  ชุด  ท่องเมืองขามแก่น   สาระที่ 5  ภูมิศาสตร์  กลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  มีประสิทธิภาพ  86.34/82.27 
   2.  ค่าดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรู้โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน  ชุด  ท่องเมือง
ขามแก่น   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  เท่ากับ  0.650 หมายความว่า  ผู้เรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นหลังเรียนด้วยหนังสือส่งเสริมการอ่าน  ร้อยละ  65.00
   3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด ท่องเมืองขามแก่น
โดยรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมากที่สุด  มีค่าเฉลี่ย 4.57  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  1.91


   โดยสรุป หนังสือส่งเสริมการอ่าน  ชุด  ท่องเมืองขามแก่น   สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นี้ มีประสิทธิภาพ  ผู้เรียนที่ใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านนี้ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด และผู้เรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ  65.00  จึงเห็นควรนำหนังสืออ่านเพิ่มเติมไปใช้พัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

 

Page created in 0.547 seconds with 25 queries.