หน้าบ้านพักครู

Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

ขอบคุณที่แวะเยี่ยมเยือน เชิญโหลดและ เผยแพร่สื่อการเรียนการสอน

Author Topic: การพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา ว21101 วิทยาศาสตร์  (Read 2442 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

กมลวรรณ โสภา

 • Guest

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน         วิชาวิทยาศาสตร์  เรื่องหน่วยของสิ่งมีชีวิตและการดำรงชีวิตของพืช  โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ห้องเรียนที่ 1/3  ประจำภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2554   โรงเรียน
ภูผาม่าน  อำเภอภูผาม่าน  จังหวัดขอนแก่น สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25  จำนวน  35  คน
การศึกษาครั้งนี้   เป็นการศึกษาโดยใช้รูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบ่งออกเป็น 3 วงจรปฏิบัติการ  ในการเก็บข้อมูลผู้ศึกษาได้บันทึกผลการจัดการเรียนรู้ในแบบการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน  แบบบันทึกความคิดเห็นของนักเรียน แบบสัมภาษณ์นักเรียน  การตรวจงานจากบัตรบันทึกกิจกรรม แบบฝึกหัด แบบทดสอบย่อยท้ายวงจรปฏิบัติการ แล้วนำข้อมูลมาสะท้อนผล                 การปฏิบัติการมาวิเคราะห์และอภิปราย  เพื่อปรับกรุงแก้ไขการจัดการเรียนรู้ในวงจรปฏิบัติการต่อไป
ผลจากการศึกษาสรุปได้ว่า  นักเรียนมีคะแนนจากการทำแบบทดสอบวัดทักษะการคิดขั้นสูงเฉลี่ยร้อยละ  75.71   ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้    มีจำนวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด   จำนวน  29  คน
คิดเป็นร้อยละ 82.86 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เฉลี่ยร้อยละ  89.57  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด  และมีจำนวนนักเรียนผ่านเกณฑ์  จำนวน 35 คน          คิดเป็นร้อยละ 100 ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้

volsung

 • Hero Member
 • *****
 • Online Online
 • Posts: 12,702
 • บ้านพักครู.คอม

volsung

 • Hero Member
 • *****
 • Online Online
 • Posts: 12,702
 • บ้านพักครู.คอม

инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинйоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
 

Page created in 0.097 seconds with 27 queries.