หน้าบ้านพักครู

Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

ขอบคุณที่แวะเยี่ยมเยือน เชิญโหลดและ เผยแพร่สื่อการเรียนการสอน

Author Topic: รายงานการพัฒนาศักยภาพครู โดยใช้การวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้โรงเรียน  (Read 1872 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

นางสุนันท์ วชิรมนตรี

  • Guest

เรื่องที่วิจัย   รายงานการพัฒนาศักยภาพครู  โดยใช้การวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้โรงเรียนบ้านบางกะปิ
หน่วยงาน   โรงเรียนบ้านบางกะปิ
ผู้วิจัย   นางสุนันท์  วชิรมนตรี 
ปีที่วิจัย   ปีการศึกษา 2553

                                                                      บทคัดย่อ

      การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาศักยภาพครูโรงเรียนบ้านบางกะปิเรื่อง  การวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนา การเรียนรู้โดยใช้กระบวนการพัฒนา 5 ขั้นตอนประกอบเอกสารชุดพัฒนา   การเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่องการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 2) เปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจเรื่องกระบวนการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของครูโรงเรียนบ้านบางกะปิ ก่อนและหลัง การพัฒนา และ 3) ศึกษาคุณภาพงานวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของครูโรงเรียนบ้านบางกะปิ
      กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ครูโรงเรียนบ้านบางกะปิ ปีการศึกษา 2553 จำนวน 156  คน  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  ประกอบด้วย เอกสารชุดพัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง การวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นเพื่อให้ครูศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองประกอบการฝึกปฏิบัติ ประกอบกระบวนการพัฒนา 5 ขั้นตอน ประกอบด้วย ขั้นที่ 1 ให้ความรู้พื้นฐานปฏิบัติการเขียนค้าโครง ขั้นที่ 2 นำส่งนวัตกรรมวางแผนนำไปใช้ ขั้นที่ 3 ใส่ใจเรื่องการนิเทศ/สร้างเครือข่ายกัลยาณมิตร ขั้นที่ 4 ตามติดเก็บผลงานสานสู่การรายงาน และ ขั้นที่ 5 ตรวจสอบมาตรฐานประเมินผลงานวิจัย
      เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่  แบบประเมินเอกสารชุดพัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง การวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ แบบทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจเรื่องการวิจัยในชั้นเรียน  เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ และแบบประเมินคุณภาพผลงานวิจัยในชั้นเรียน
      ผลการวิจัย พบว่า
      1. เอกสารชุดพัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง การวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น มีคุณภาพโดยรวมในระดับดีมาก เป็นเอกสารที่นำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับ แนวคิด หลักการ และกระบวนการ วิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ เพื่อใช้ประกอบการพัฒนาศักยภาพครู 5 ขั้นตอน ทั้งการอบรมเชิงปฏิบัติการ การศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง และการฝึกปฏิบัติ ประกอบด้วยหน่วยการเรียนรู้ที่เรียงตามลำดับขั้นตอนกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน จำนวน 8 หน่วย ดังนี้
   หน่วยที่ 1 ความรู้พื้นฐานกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน
   หน่วยที่ 2 หลากหลายนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
   หน่วยที่ 3 เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล
   หน่วยที่ 4 การออกแบบการวิจัยในชั้นเรียน
   หน่วยที่ 5 การวิเคราะห์ข้อมูล
   หน่วยที่ 6 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
   หน่วยที่ 7 การเขียนรายงานการวิจัยในชั้นเรียน
   หน่วยที่ 8 แบบฝึกปฏิบัติการสู่มาตรฐานการวิจัยในชั้นเรียน
     2. หลังการพัฒนาครูมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้สูงกว่าก่อนการพัฒนาอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01
     3. ครูโรงเรียนบ้านบางกะปิที่ได้รับการพัฒนามีผลงานวิจัยในชั้นเรียนครบทุกคน คนละ 1 เรื่อง และผลงานวิจัยของครูโดยรวมมีคุณภาพระดับดีมาก
 

Page created in 0.049 seconds with 25 queries.