หน้าบ้านพักครู

Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

ขอบคุณที่แวะเยี่ยมเยือน เชิญโหลดและ เผยแพร่สื่อการเรียนการสอน

Author Topic: เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นายเกียรติพงษ์ ชาวบัวใหญ่  (Read 2003 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

kiatpong

  • Guest

ชื่อเรื่อง   รายงานการสร้างและพัฒนาบทเรียนสื่อประสมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5    
ผู้รายงาน   นายเกียรติพงษ์  ชาวบัวใหญ่
สถานศึกษา   โรงเรียนวัดบ้านพร้าว
ปีที่รายงาน    ปีการศึกษา 2554

บทคัดย่อ

          รายงานการศึกษาครั้งนี้เป็นการสร้างและพัฒนาบทเรียนสื่อประสม  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  มีวัตถุประสงค์  1)  เพื่อสร้างและพัฒนาบทเรียนสื่อประสมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 85/85             2)  เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนสื่อประสมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 3)  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน  โดยใช้บทเรียนสื่อประสม  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 4)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการเรียน  โดยใช้บทเรียนสื่อประสมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  คือ  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดบ้านพร้าว  กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเมืองปักไหมงาม  อำเภอปักธงชัย  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3  จำนวน 9 คน  ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2554  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้ประกอบด้วย  1)  บทเรียนสื่อประสม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่สร้างขึ้นมาทั้งหมด 14 ชุด  2)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนซึ่งเป็นแบบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อ  3)  แบบสอบถามวัดความพึงพอใจของผู้เรียนชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มีการให้คะแนนตามระดับความเข้ม 5 ระดับ  จำนวน 1 ฉบับ  ทั้งหมด 20 ข้อ 4)สถิติที่ใช้ใน การวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  ค่าประสิทธิภาพ (E1 /E2) ค่าดัชนีประสิทธิผล (E.I.) ค่า t – test (Dependent Sample) ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (X) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

ผลการศึกษาทดลองพบว่า
1.  บทเรียนสื่อประสมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่สร้างขึ้นได้นำมาใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนพบว่ามีประสิทธิภาพ (E1 /E2)  เท่ากับ 87.57/86.39 เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด 85/85
2.  ดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนสื่อประสมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีค่าเท่ากับ 0.75  แสดงให้เห็นว่านักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนคิดเป็น  ร้อยละ 75.00
3.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ที่เรียนโดยใช้บทเรียนสื่อประสมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4.  การศึกษาความพึงพอใจทางการเรียนของนักเรียน  ที่มีต่อการเรียนด้วยบทเรียนสื่อประสมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีค่าเฉลี่ย ( ) =  4.74 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) = 0.44 ความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด :o  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนสื่อประสมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์         ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ทำให้นักเรียนมีความรู้  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นและนักเรียนมี              ความพึงพอใจ  และสื่อที่สร้างขึ้นมามีประสิทธิภาพ  โดยพิจารณาจากผลการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพ  E1 /E2   เท่ากับ 87.57/86.39 บรรลุวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานในครั้งนี้  ผู้รายงานจึงได้รวบรวมข้อมูลคะแนนที่เกี่ยวข้อง  และขั้นตอนการดำเนินงาน  นำเสนอเป็นรายงานเพื่อเป็นผลงานทางวิชาการและเผยแพร่ต่อไป
 

Page created in 0.041 seconds with 25 queries.