หน้าบ้านพักครู

Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

ขอบคุณที่แวะเยี่ยมเยือน เชิญโหลดและ เผยแพร่สื่อการเรียนการสอน

Author Topic: ขอเผยแพร่ผลงานวิชาการ  (Read 1948 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

เอกอนันตื มงคล

  • Guest

บทคัดย่อ

ชื่องานวิจัย        รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
            กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ผู้วิจัย                 นางสาวฉลวย   ไชยปาล
ปีที่วิจัย   2551

   การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ให้มีมาตรฐานตามเกณฑ์ 80/ 80  2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านทักษะกระบวนการ ทางวิทยาศาสตร์ ก่อนเรียนและหลังเรียน  3) เพื่อหาดัชนีประสิทธิผลของชุดกิจกรรมฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  และ  4) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3โรงเรียนเทศบาลปากพนัง๑   อำเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ปีการศึกษา 2551  จำนวน  37 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่  ชุดกิจกรรมฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชน  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าสถิติ E1/E2  ค่าดัชนีประสิทธิผล  ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดยใช้ค่าสถิติ             t-test  แบบสองกลุ่มสัมพันธ์
           ผลการวิจัยพบว่า 
1.   ผลการพัฒนาชุดกิจกรรมฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  พบว่า ชุดกิจกรรมฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่สร้างขึ้น มีประสิทธิภาพเฉลี่ย  86.47/89.17 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้  คือ E1/ E2  =  80/80
2.   ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  โดยคะแนนมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3.   ผลการหาดัชนีประสิทธิผลของชุดกิจกรรมฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ พบว่า มีค่าดัชนีประสิทธิผล เท่ากับ 0.8600 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ .50 ที่ตั้งไว้ 
4.   ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมฝึกทักษะกระบวนการ ทางวิทยาศาสตร์   พบว่า ในภาพรวมนักเรียนมีความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ อยู่ในระดับมาก
 

Page created in 0.093 seconds with 25 queries.