หน้าบ้านพักครู

Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

ขอบคุณที่แวะเยี่ยมเยือน เชิญโหลดและ เผยแพร่สื่อการเรียนการสอน

Author Topic: รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนรู้  (Read 1968 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

krupiew

  • Newbie
  • *
  • Offline Offline
  • Posts: 1

ชื่อเรื่อง              รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนรู้เรื่อง  วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา 
                    รายวิชาพระพุทธศาสนา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม
               ชั้นประถมศึกษาปีที่  2     
หน่วยงาน            โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร 
ผู้ศึกษา              นายสมชัย  ตั้งประโคน
ปีการศึกษา              2554

บทคัดย่อ

      การศึกษาครั้งนี้มีความมุ่งหมาย 1)  เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบ 
การเรียนรู้เรื่อง  วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา  รายวิชาพระพุทธศาสนา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่  2   ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80 / 80 
2)  เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของของเอกสารประกอบการเรียนรู้เรื่อง  วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา 
รายวิชาพระพุทธศาสนา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่  2   
3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้เอกสารประกอบ
การเรียนรู้เรื่อง  วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา  รายวิชาพระพุทธศาสนา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่  2  4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่  2  ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการเรียนรู้เรื่อง  วันสำคัญทาง
พระพุทธศาสนา  รายวิชาพระพุทธศาสนา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม
ชั้นประถมศึกษาปีที่  2  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือ  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  2 ปีการศึกษา 
2554   โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร  อำเภอเมือง   จังหวัดบุรีรัมย์   จำนวน  22  คน  เครื่องมือที่ใช้
ในการศึกษาครั้งนี้  คือ  เอกสารประกอบการเรียนรู้เรื่อง  วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา  รายวิชา
พระพุทธศาสนา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่  2 
จำนวน  10  เล่ม  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่อง วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเป็น
แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ  4  ตัวเลือก  จำนวน  30  ข้อ  แบบสอบถามวัดความพึงพอใจที่มีต่อ
การจัดการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการเรียนรู้เรื่อง  วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา  จำนวน 
15  ข้อ  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  คือ ร้อยละ  (Percentage)  ค่าเฉลี่ย  ( )  ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  (S.D.) 
      ผลการศึกษาพบว่า
          1.  เอกสารประกอบการเรียนรู้เรื่อง  วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา  รายวิชา
พระพุทธศาสนา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่  2   
มีประสิทธิภาพเท่ากับ  88.41 / 86.06   ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์   80 / 80  ที่กำหนดไว้
         2.  เอกสารประกอบการเรียนรู้เรื่อง  วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา  รายวิชา
พระพุทธศาสนา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ชั้นประถมศึกษาปีที่  2   
ทำให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาและความก้าวหน้าทางการเรียนรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ  76.04
         3.  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนโดยใช้เอกสารประกอบ
การเรียนรู้เรื่อง  วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา  รายวิชาพระพุทธศาสนา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่  2   
         4.  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  2  มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้เอกสาร
ประกอบการเรียนรู้เรื่อง  วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา  รายวิชาพระพุทธศาสนา กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่  2  มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ   4.53  ซึ่งอยู่ใน
ระดับมากที่สุด
      
 

Page created in 0.143 seconds with 28 queries.