หน้าบ้านพักครู

Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

ขอบคุณที่แวะเยี่ยมเยือน เชิญโหลดและ เผยแพร่สื่อการเรียนการสอน

Author Topic: รายงานโครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายเรียนรู้สู่อาเซียนด้วยนวดแผนโบราณโดยกลุ่มเยาวชนห  (Read 2105 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

นางสุมิตรา ชุนรัมย์

 • Guest

ชื่อเรื่อง       รายงานโครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายเรียนรู้ยกระดับการสื่อสารสู่สังคมอาเซียน
                   โดยกลุ่มเยาวชนหนองติ้ว สำนึกดีมีจิตอาสา นวดกายสัมผัสใจ สานสายใยใส่ใจคนรอบข้าง 
                    เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชน
ผู้ศึกษา           นางสุมิตรา  ชุนรัมย์  ตำแหน่ง  ครูชำนาญการพิเศษ
สถานศึกษา   โรงเรียนบ้านหนองติ้ว  อำเภอคูเมือง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต 4
ปีที่พิมพ์         พ.ศ. 2555
    รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อรายงานกระบวนการพัฒนา และเพื่อศึกษาผลการพัฒนาศูนย์เครือข่ายเรียนรู้ยกระดับการสื่อสารสู่สังคมอาเซียนด้วยการนวดแผนโบราณโดยกลุ่มเยาวชน ซึ่งใช้หลักการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (PAOR) 2 วงรอบ ในปีการศึกษา 2554 ด้วย 5 กลยุทธ์หลัก คือ (1) วิธีการนวดแผนโบราณ 3 ลักษณะ คือ การนวดด้วยมือหรือเท้า 7 ท่า การนวดโดยใช้น้ำมัน การนวดโดยประคบด้วยสมุนไพร (2) การศึกษากลุ่มอาเซียน (3) การสร้างเว็บไซด์ของศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้ (4) การรับสมัครเครือข่ายศูนย์เรียนรู้ผ่านเว็บไซต์ และ (5) การแนะนำประเทศไทย และศูนย์เครือข่ายเรียนรู้  กลุ่มผู้ให้ข้อมูล คือ ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน รวม 75 คน สมาชิกกลุ่มอาเซียนที่เลือกแบบบังเอิญ วงรอบละ 30 คน  เครื่องมือสำหรับเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม 3 ฉบับ แบบสังเกต และแบบประเมินคุณธรรมนักเรียน  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และการทดสอบค่า  t  พบว่า
   1. กระบวนการพัฒนา โดยเน้นให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วม ด้วย 4 ขั้นตอน คือ (1) ขั้นการวางแผน ในวงรอบที่ 1 ในภาคเรียนที่ 1 ได้ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์สภาพปัจจุบันของโรงเรียน ปรับปรุงคุณธรรมโดยใช้การนวดแผนโบราณเป็นสื่อกลางและขยายผลสู่อาเซียน และกำหนดกลยุทธ์ 5 กิจกรรมข้างต้น  ส่วนวงรอบที่ 2 ในภาคเรียนที่ 2 ได้ปรับปรุง  เพิ่มความเข้มของการการดำเนินการ การติดตาม ประเมินผลในแต่ละกิจกรรมและทุกขั้นตอน (2) ขั้นการปฏิบัติตามแผนในวงรอบที่ 1 ได้การดำเนินการตามแผนโดยใช้กลยุทธ์ไว้ตลอดปีการศึกษา 2554 วงรอบที่ 2  ยังคงใช้กลยุทธ์ในการพัฒนาทั้ง 5 กิจกรรม โดยเพิ่มความเข้มของการพัฒนา การติดตาม ประเมินผลในแต่ละกิจกรรมและทุกขั้นตอนของการการดำเนินการ (3) ขั้นการสังเกตผล ในวงรอบที่ 1  ที่เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสอบถาม  และการสังเกตบุคลากรที่เกี่ยวข้อง พบว่า  บุคลากรทุกฝ่ายมีส่วนร่วม นักเรียนได้รับการพัฒนาคุณธรรมโดยใช้การนวดแผนโบราณเป็นสื่อกลาง  และนำไปสู่การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ด้วยเว็บไซต์จากสมาชิกกลุ่มอาเซียนเพิ่มเติมแต่มีนักเรียน 3 คน ยังขาดการประหยัดและขาดวินัย  ในวงรอบที่ 2 พบว่า  นักเรียนมีคุณธรรมเหมาะสมเพิ่มมากขึ้น สร้างความพึงพอใจแก่ครู ผู้ปกครองและชุมชน และสมาชิกกลุ่มอาเซียน (4) ขั้นการสะท้อนผล ในวงรอบที่ 1  ผลการประเมินกิจกรรมเหมาะสมปานกลาง  ความพึงพอใจของบุคลากรโรงเรียนบ้านหนองติ้ว และสมาชิกกลุ่มอาเซียนอยู่ในระดับปานกลาง  การประเมินคุณธรรมของนักเรียน โดยรวมไม่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 95 วงรอบที่ 2 บุคลากรมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  และนักเรียนมีคุณธรรมอยู่ในระดับดีและดีมากผ่านเกณฑ์ร้อยละ 95
2. ผลการการดำเนินการ  พบว่า
   2.1  ก่อนการการดำเนินการ บุคลากรที่เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมการพัฒนาอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนหลังการการดำเนินการ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก และมากกว่าก่อนดำเนินการ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
   2.2  ก่อนการการดำเนินการ  สมาชิกอาเซียน มีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์การนวดแผนโบราณโดยกลุ่มเยาวชนหนองติ้ว อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนหลังการดำเนินการ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  และมากกว่าก่อนดำเนินการ  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
   2.3 ผลการพัฒนาคุณธรรม สิ้นวงรอบที่ 1 นักเรียนมีคุณธรรมอยู่ในระดับดีและดีมาก ร้อยละ 92.13  และสิ้นวงรอบที่ 2 นักเรียนมีคุณธรรมอยู่ในระดับดีและดีมาก ร้อยละ 98.63 ผ่านเกณฑ์ 95 

volsung

 • Hero Member
 • *****
 • Online Online
 • Posts: 12,685
 • บ้านพักครู.คอม

volsung

 • Hero Member
 • *****
 • Online Online
 • Posts: 12,685
 • บ้านพักครู.คอม

инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинйоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
 

Page created in 0.15 seconds with 27 queries.