หน้าบ้านพักครู

Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

ขอบคุณที่แวะเยี่ยมเยือน เชิญโหลดและ เผยแพร่สื่อการเรียนการสอน

Author Topic: รายงานผลการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ด้วยการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา โดยใช้สื่อของจร  (Read 1903 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

จันทร์จิรา คำยัง

  • Guest

บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง :  รายงานผลการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ด้วยการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา
โดยใช้สื่อของจริง ชั้นอนุบาลปีที่ 1 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองสงเคราะห์ชาวเขา 
ชื่อผู้ศึกษา  : จันทร์จิรา คำยัง
ปีที่ทำการศึกษา : 2554

         
   การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์                ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1ระหว่างการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาโดยใช้สื่อของจริง  ผลการศึกษา            ในครั้งนี้สามารถนำไปเป็นแนวทางการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ได้เป็นอย่างดี  ประชากรที่ใช้ คือนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองสงเคราะห์ชาวเขา จำนวน 16 คน ได้รับการจัดกิจกรรมทั้งสิ้น 30 ครั้ง เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ คู่มือการจัดกิจกรรม แผนการจัดประสบการณ์ เกมการศึกษา จำนวน 30 แผน และแบบทดสอบทักษะพื้นฐาน                           ทางคณิตศาสตร์ จำนวน 25 ข้อ คือ ทดสอบก่อนการจัดกิจกรรมเพื่อวัดพื้นฐานของนักเรียน                      โดยทดสอบด้วยแบบทดสอบพื้นฐานทางคณิตศาสตร์  ดำเนินการจัดกิจกรรม ตามแผนการจัดประสบการณ์ที่ 1 ถึง 30 จัดกิจกรรมครบ 3 ครั้ง ในแต่ละหน่วย ทำการทดสอบรายสัปดาห์ และทดสอบหลังการจัดกิจกรรม โดยใช้แบบทดสอบความพร้อมทางคณิตศาสตร์ซึ่งเป็นชุดเดียวกัน                              กับการทดสอบก่อนการจัดกิจกรรม จำนวน 25 ข้อ
สรุปผลการศึกษา
1. ผลการจัดกิจกรรมการใช้เกมการศึกษาโดยใช้สื่อของจริง เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองสงเคราะห์ชาวเขา เมื่อพิจารณาในภาพรวม  10 สัปดาห์ ผลปรากฏว่า มีค่าเฉลี่ยที่ระดับ 22.07
2. ผลรวมคะแนนทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาโดยใช้สื่อของจริง  ก่อนเรียนมีค่าร้อยละเท่ากับ 23.00 หลังเรียน                  มีค่าร้อยละเท่ากับ 98.00 การทดลองก่อนการจัดกิจกรรมและหลังการจัดกิจกรรมของนักเรียน                     ชั้นอนุบาลปีที่ 1 มีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 5.75 (= 3.97) คะแนน และ 24.50 (= 1.37) คะแนน  ตามลำดับ  และเมื่อเปรียบเทียบระหว่างคะแนนก่อนและหลังการจัดกิจกรรม พบว่า คะแนนทดสอบหลัง           การจัดกิจกรรม สูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรม
 

Page created in 0.187 seconds with 25 queries.