หน้าบ้านพักครู

Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

ขอบคุณที่แวะเยี่ยมเยือน เชิญโหลดและ เผยแพร่สื่อการเรียนการสอน

Author Topic: รายงานผลการใช้นวัตกรรม แบบฝึกปฏิบัติการสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต  (Read 2252 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

บทคัดย่อ

  • Guest

บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง                   รายงานผลการใช้นวัตกรรม แบบฝึกปฏิบัติการสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)   สาระที่ 3  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ผู้ศึกษา   นางจินดาพร  ชิณวงศ์  ตำแหน่งครูวิทยฐานะชำนาญการ
สถานศึกษา   โรงเรียนช่องแมวพิทยา  อำเภอประทาย  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา  เขต 7
ปีที่ศึกษา       2554

   รายงานผลการใช้นวัตกรรม แบบฝึกปฏิบัติการสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)   สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5โดยมีวัตถุประสงค์  คือ  1)  เพื่อพัฒนาแบบฝึกปฏิบัติการการสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80  2) เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน  3)  เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกปฏิบัติการสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนช่องแมวพิทยา  อำเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา  เขต 7  ภาคเรียนที่  2
ปีการศึกษา 2554  จำนวน 1 ห้องเรียน จำนวนนักเรียน 27 คน  ใช้แบบแผนการทดลองแบบกลุ่มทดลองกลุ่มเดียว วัดผลก่อนและหลังการทดลอง (One Group Pretest – Posttest Design)  เครื่องมือ
ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ 1)  เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 12  แผน 12 ชั่วโมงและ แบบฝึกปฏิบัติการสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  จำนวน 12 เรื่อง 2)  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)  สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  แบบทดสอบก่อนและหลังเรียน ในแต่ละเรื่อง เป็นแบบทดสอบแบบปรนัย ชนิดเลือกคำตอบ  4  ตัวเลือก  จำนวน เรื่องละ 10  ข้อ และแบบฝึกกิจกรรมระหว่างเรียน
แบบฝึกปฏิบัติการสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต ทั้ง 12 เรื่อง และแบบวัดความพึงพอใจของนักเรียน
ที่มีต่อแบบฝึกปฏิบัติการสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต  ที่สร้างขึ้น เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า  
5  ระดับ จำนวน 45 ข้อ  วิเคราะห์ข้อมูล โดย 1)  การวิเคราะห์หาประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์มาตรฐาน  80/80  โดยใช้ใช้สูตร E1 / E2   2)  เปรียบเทียบความแตกต่างของผลการเรียนรู้ก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้ ค่า t –test  (Dependent Samples)  3) วิเคราะห์ผลการประเมินความคิดเห็นนักเรียน โดยใช้สูตร การหาค่าเฉลี่ยของแบบประเมินค่า 5  ระดับ  
   ผลการศึกษา   ปรากฏผลว่า
          1. แบบฝึกปฏิบัติการสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)  มีประสิทธิภาพ 94.54 / 84.29  และเมื่อพิจารณาเป็นรายเรื่อง
มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน     80 / 80  ทั้ง  12  เรื่อง
       2. ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของผลการเรียนรู้ระหว่างคะแนนสอบก่อนเรียนและคะแนนสอบหลังเรียน โดยใช้แบบฝึกปฏิบัติการสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต  กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) ทั้ง  12  เรื่อง นักเรียนมีผลการเรียนรู้หลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
           3. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการสอนโดยใช้แบบฝึกปฏิบัติ
การสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  
 

Page created in 0.128 seconds with 25 queries.