หน้าบ้านพักครู

Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

ขอบคุณที่แวะเยี่ยมเยือน เชิญโหลดและ เผยแพร่สื่อการเรียนการสอน

Author Topic: การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเ  (Read 2250 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

นายนพฤทธิ์ อัมโร

  • Guest

บทคัดย่อ

การศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) พัฒนาและหาประสิทธิภาพของบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้คือ 80/80 (2) ศึกษาดัชนีประสิทธิผลของบทเรียน (3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน หลังเรียน ระหว่างนักเรียนที่เรียนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปเรื่อง พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย กับนักเรียนที่เรียนแบบปกติ (4) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน ของนักเรียนกลุ่มที่เรียนด้วยบทเรียนสำเร็จรูปเรื่องพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย และกลุ่มนักเรียนที่เรียนแบบปกติ (5) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป ตัวแปรอิสระ ได้แก่  วิธีเรียน จำแนกเป็น 2 วิธี คือ วิธีเรียนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย และวิธีเรียนแบบปกติ  ตัวแปรตาม คือ ประสิทธิภาพของบทเรียนสำเร็จรูปเรื่องพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย  ดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนสำเร็จรูป  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย และความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป
   ทำการเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างอย่างง่าย จำนวน 2 ห้องเรียน กลุ่มทดลอง ได้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/8  จำนวน 50 คน เรียนด้วยบทเรียนสำเร็จรูปเรื่อง พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย และกลุ่มควบคุมได้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/5  จำนวน 50 คน ซึ่งได้รับการจัดการสอนแบบปกติ  เครื่องมือที่ใช้ในศึกษาได้แก่ ประกอบด้วย (1) บทเรียนสำเร็จรูป เรื่องพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น จำนวน 6 เรื่อง มีความเหมาะสมโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  (2)  แผนจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย  จำนวน 6 แผน  มีความเหมาะสมโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (3)  แผนจัดการเรียนรู้แบบปกติ เรื่อง พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย  จำนวน 6 แผน มีความเหมาะสมโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีค่า IOCเท่ากับ 0.92 ค่าความยากง่ายของข้อสอบเฉลี่ย เท่ากับ 0.51 ค่าอำนาจจำแนก (r) เท่ากับ 0.52 ค่าความเชื่อมั่น (Reliability) เท่ากับ  0.79  (5) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป มีค่า IOC เท่ากับ 0.91 มีค่าสัมประสิทธ์ความเชื่อมั่นของครอนบาค เท่ากับ .84    ทำการวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ (Statistic Package for the Social Science :SPSS ) เพื่อหาค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ทำการทดสอบสมมติฐานทางสถิติโดยใช้สถิติทดสอบแบบ  Independent Sample t-Test และ Dependent Sample t-Test
   
สรุปผลการศึกษา
   1. บทเรียนสำเร็จรูปเรื่อง พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย มีประสิทธิภาพเท่ากับ  81.43 / 82.56 เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้คือ 80/80
   2. ดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย มีค่าเท่ากับ 0.72  หรือร้อยละ 72 เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้คือสูงกว่าร้อยละ 50
   3. นักเรียนกลุ่มที่ได้รับการเรียนด้วยบทเรียนสำเร็จรูป (กลุ่มทดลอง) และนักเรียนกลุ่มที่ได้รับการเรียนแบบปกติ (กลุ่มควบคุม) มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยก่อนเรียนไม่แตกต่างกัน นักเรียนกลุ่มทดลองมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่า กลุ่มนักเรียนกลุ่มที่ได้รับการเรียนแบบปกติ (กลุ่มควบคุม)
      4 . นักเรียนกลุ่มทดลองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ส่วนนักเรียนที่ได้รับการเรียนแบบปกติ (กลุ่มควบคุม) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
      5. นักเรียนที่ได้รับการจัดการสอนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย  มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
 

Page created in 0.326 seconds with 25 queries.