หน้าบ้านพักครู

Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

ขอบคุณที่แวะเยี่ยมเยือน เชิญโหลดและ เผยแพร่สื่อการเรียนการสอน

Author Topic: รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำยากโดยใช้เกม  (Read 2150 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

นางสาวชาลิสา เพ็งรักษ์

 • Guest

ชื่อเรื่องวิจัย        รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำยากโดยใช้เกม
                                 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่  2

ผู้วิจัย         ชาลิสา  เพ็งรักษ์

กลุ่มสาระการเรียนรู้   ภาษาไทย

ปีการศึกษา      2553

บทคัดย่อ

   การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  1) เพื่อสร้างแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำยากโดยใช้เกม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน  80/80    2)เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำยากโดยใช้เกม  3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำยากโดยใช้เกม   ประชากรที่ใช้ในการศึกษาเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 โรงเรียนบ้านบาตู มิตรภาพที่ 66 จำนวน 30  คน  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วย 1) แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำโดยใช้เกม   2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนสะกดคำยากมีลักษณะเป็นแบบทดสอบปรนัย  3 ตัวเลือก  จำนวน 40 ข้อ  3)แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน  10  แผน ใช้เวลา  20 ชั่วโมง  4)แบบสอบถามความพึงพอใจมีลักษณะมาตราส่วนประมาณค่า  5  ระดับ  จำนวน  10  ข้อ  วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย (μ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน(σ)และการทดสอบค่าที (t-test)
   ผลการศึกษาพบว่า  แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำยากโดยใช้เกม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  มีค่าประสิทธิภาพ 92.80/88.83  แสดงว่าสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำยากโดยใช้เกม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .01  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำยากโดยใช้เกม  มีค่าเฉลี่ย (μ)   เท่ากับ 4.13 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน(σ)   เท่ากับ  0.19  แสดงว่าความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำยากโดยใช้เกม โดยภาพรวมอยู่ในระดับ มาก

volsung

 • Hero Member
 • *****
 • Online Online
 • Posts: 7,401
 • บ้านพักครู.คอม

volsung

 • Hero Member
 • *****
 • Online Online
 • Posts: 7,401
 • บ้านพักครู.คอม

инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинйоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
 

Page created in 0.161 seconds with 27 queries.