หน้าบ้านพักครู

Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

ขอบคุณที่แวะเยี่ยมเยือน เชิญโหลดและ เผยแพร่สื่อการเรียนการสอน

Author Topic: เผยแพร่บทคัดย่อ  (Read 2456 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

ภุมริน คำเย็น

  • Guest
เผยแพร่บทคัดย่อ
« on: June 24, 2012, 03:47:06 AM »

ชื่อเรื่อง        การพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมบูรณาการเศรษฐกิจ 
            พอเพียง ชุด สร้างจิตสำนึกรักษ์โลกด้วยความพอเพียง กลุ่มสาระการเรียนรู้
             วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ผู้รายงาน     นางภุมริน  คำเย็น
ปีที่รายงาน   2555

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ พัฒนาการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยมีวัตถุประสงค์ในการวิจัย คือ เพื่อหาประสิทธิภาพหนังสืออ่านเพิ่มเติม บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง ชุด สร้างจิตสำนึกรักษ์โลกด้วยความพอเพียง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ตามเกณฑ์ 80/80 เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยหนังสืออ่านเพิ่มเติมบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง ชุด สร้างจิตสำนึกรักษ์โลกด้วยความพอเพียง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อหนังสืออ่านเพิ่มเติมบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง ชุด สร้างจิตสำนึกรักษ์โลกด้วยความพอเพียง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่กำลังเรียนอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 ของโรงเรียนบ้านกกจั่น อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ เขต 1 จำนวน 1 ห้องเรียน จำนวนนักเรียนทั้งหมด 12 คน โดยการสุ่มอย่างง่าย ที่มีห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่  หนังสืออ่านเพิ่มเติมบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าความสอดคล้อง การหาความเชื่อมั่น การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้สถิติ  t-test แบบ Dependent


สรุปผลการศึกษา

1.  ประสิทธิภาพของหนังสืออ่านเพิ่มเติมบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง ชุด สร้างจิตสำนึกรักษ์โลกด้วยความพอเพียง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพ สูงกว่าเกณฑ์ 80/80 เป็นไปตามสมมุติฐาน
    2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนด้วยหนังสืออ่านเพิ่มเติมบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง ชุด สร้างจิตสำนึกรักษ์โลกด้วยความพอเพียง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เป็นไปตามสมมุติฐาน
    3.  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อหนังสืออ่านเพิ่มเติมบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง ชุด สร้างจิตสำนึกรักษ์โลกด้วยความพอเพียง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 อยู่ในระดับมากที่สุด  = 4.51 เป็นไปตามสมมุติฐาน

วัลลพ ธงทอง

  • Guest
Re: เผยแพร่บทคัดย่อ
« Reply #1 on: July 05, 2012, 03:51:44 AM »

เผยแพร่นวัตกรรมบ้างรึเปล่าครับ  อยากนำไปใช้ประโยชน์กับเด็กเพิ่มเติมบ้าง

นางภุมริน คำเย็น

  • Guest
นวักรรม
« Reply #2 on: July 11, 2012, 02:42:40 AM »

ยังค่ะ..รอหน่อยนะค่ะ
 

Page created in 0.099 seconds with 25 queries.