หน้าบ้านพักครู

Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

ขอบคุณที่แวะเยี่ยมเยือน เชิญโหลดและ เผยแพร่สื่อการเรียนการสอน

Author Topic: การประเมินโครงการพัฒนาและส่งเสริมประชาธิปไตย โรงเรียนบ้านบางกะปิ เขตบางกะปิ  (Read 1923 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

นางสุนันท์ วชิรมนตรี

  • Guest

เรื่อง     การประเมินโครงการพัฒนาและส่งเสริมประชาธิปไตย  โรงเรียนบ้านบางกะปิ
          สำนักงานเขตบางกะปิ
ผู้ประเมิน   นางสุนันท์   วชิรมนตรี
ปีการศึกษา  2553
 
                การประเมินโครงการครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อประเมินโครงการพัฒนาและส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนบ้านบางกะปิ  ด้านสภาพแวดล้อม  ด้านปัจจัยเบื้องต้น  ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิตของโครงการ  2) เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหาร  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้นำชุมชน   ด้านสภาพแวดล้อม  และด้านปัจจัยเบื้องต้น  3 ) เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูและนักเรียนที่ร่วมกิจกรรม  ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิตของโครงการ  4) เพื่อประเมินพฤติกรรมประชาธิปไตยของนักเรียน 3 ด้าน คือ ด้านคารวะธรรม  ด้านสามัคคีธรรม และด้านปัญญาธรรม  5) เพื่อประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ  ประชากร คือ  ผู้บริหาร  ครู  คณะกรรมการสถานศึกษา  ผู้นำชุมชน  และนักเรียนโรงเรียนบ้านบางกะปิ  ส่วนกลุ่มตัวอย่างเลือกแบบเจาะจง แบ่งเป็น 2 กลุ่ม  คือ กลุ่มที่ 1 ประเมินด้านสภาพแวดล้อม และปัจจัยเบื้องต้น ได้แก่  รองผู้อำนวยการ 4 คน หัวหน้ากิจกรรมและเลขานุการ 9 กิจกรรม  จำนวน 18 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและ  ผู้นำชุมชน จำนวน 25 คน  รวม 47 คน   กลุ่มที่ 2  ประเมินด้านกระบวนการ ผลผลิตของโครงการ   และคุณลักษณะประชาธิปไตย โดยใช้ตารางเลขสุ่ม ครู 118 คน และนักเรียน 345 คน  เครื่องมือที่ใช้รวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามจำนวน 5 ฉบับ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า  การประเมินประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP Model) ของ สตัฟเฟิลบีม (Stuffle beam) วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา และวิธีการทางสถิติ  โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป เพื่อหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเนมาตรฐาน และค่าที
                ผลการประเมิน    พบว่า การประเมินโครงการพัฒนาและส่งเสริมประชาธิปไตย โรงเรียนบ้านบางกะปิ  ด้านสภาพแวดล้อม  ด้านปัจจัยเบื้องต้น  ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิตของโครงการ มีความพร้อมในระดับมากทุกด้าน  เปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้นำชุมชน ด้านสภาพแวดล้อม และปัจจัยบื้องต้น พบว่า ไม่แตกต่างกัน  เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูและนักเรียนที่ร่วมกิจกรรม ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิตของโครงการ พบว่า ไม่แตกต่างกัน ส่วนการประเมิน คุณลักษณะประชาธิปไตย ทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านคารวะธรรม  ด้านสามัคคีธรรม และด้านปัญญาธรรม มีการปฏิบัติในระดับมากทุกด้าน  สำหรับผลกระทบของโครงการ หลังดำเนินโครงการ พบว่า โรงเรียนและผู้บริหารได้รับรางวัลระดับประเทศและจังหวัด จำนวน 35 รางวัล   ครูได้รับรางวัลระดับประเทศและจังหวัดจำนวน  89 รางวัล  และนักเรียนได้รับรางวัลระดับประเทศและจังหวัดจำนวน 201 รางวัล                 
                   

volsung

  • Hero Member
  • *****
  • Offline Offline
  • Posts: 4,214
  • บ้านพักครู.คอม

 

Page created in 0.17 seconds with 27 queries.