หน้าบ้านพักครู

Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

ขอบคุณที่แวะเยี่ยมเยือน เชิญโหลดและ เผยแพร่สื่อการเรียนการสอน

Author Topic: รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1-3 ป.2  (Read 2377 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

เผยแพร่ผลงาน

  • Guest

ชื่อเรื่อง   รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1-3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ผู้รายงาน   สัตยา สมจิตต์
สถาบันการศึกษา    โรงเรียนวัดเชิงแตระ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1
ปีการศึกษา   2554

บทคัดย่อ

การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1-3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน  80/80 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1-3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ของนักเรียนระหว่างก่อนการเรียนและหลังการเรียน  และ  3)  หาดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1-3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดเชิงแตระ ตำบลท้ายสำเภา อำเภอพระพรหม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 จำนวน 14  คน  ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง  (Purposive  Sampling) ดำเนินการศึกษาค้นคว้าเชิงทดลองโดยใช้เครื่องมือ คือ  1) แบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1-3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 3 เล่ม  2) แผนการจัดการเรียนรู้  จำนวน 15 แผน และ 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน - หลังเรียน เป็นแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 3 ตัวเลือก จำนวน  30  ข้อ  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  t-test แบบ dependent และค่าดัชนีประสิทธิผล (E.I.) 
 ผลการศึกษาพบว่า
1.    การหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1-3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 พบว่า แบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1-3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพโดยรวม 87.10/86.67 ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่ผู้รายงานกำหนดไว้ เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้
2.   การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1-3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ระหว่างก่อนเรียนและหลังการเรียน  พบว่า  หลังจากได้ดำเนินการสอนด้วยแบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1-3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ผลการวิเคราะห์คะแนนเฉลี่ยหลังเรียน (  = 26.00 S.D.  = 1.52)  สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน (  = 12.93  S.D. = 3.12) จึงทดสอบความแตกต่างของคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน  พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้
3.   การหาค่าดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1-3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  พบว่า  ค่าดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1-3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีค่าเท่ากับ .7656 แสดงว่า โดยภาพรวมนักเรียนมีความรู้หรือมีความก้าวหน้าจากการเรียนเพิ่มขึ้นร้อยละ  76.56 

Page created in 0.166 seconds with 25 queries.