หน้าบ้านพักครู

Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

ขอบคุณที่แวะเยี่ยมเยือน เชิญโหลดและ เผยแพร่สื่อการเรียนการสอน

Author Topic: บทคัดย่อรายงานการใช้ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน เรื่อง หลักธรรมของศาสนา  (Read 3045 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

เชิดพงษ์ อุดรพันธ์

  • Guest


ชื่อเรื่อง           รายงานการใช้ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน  เรื่อง  หลักธรรมของศาสนา
                   รายวิชา  ส16101  สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  กลุ่มสาระการเรียนรู้
                   สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   
ผู้รายงาน         นายเชิดพงษ์  อุดรพันธ์
ปีที่ศึกษา         2554

บทคัดย่อ

   การจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียนเป็นวิธีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้ผู้เรียนประกอบกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง  โดยอาศัยสื่อประสมและหลักการของกระบวนการสื่อสัมพันธ์เข้าช่วยในการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  การวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อ     1) ศึกษาประสิทธิภาพของชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน  เรื่อง  หลักธรรมของศาสนา  รายวิชา ส16101  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ตามเกณฑ์  80/80  2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนจากการเรียนโดยใช้ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียนเรื่องหลักธรรมของศาสนา  รายวิชา  ส16101  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียนเรื่องหลักธรรมของศาสนา  รายวิชา  ส16101  สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  กลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนบ้านโสน  อำเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ  ในปีการศึกษา  2554  จำนวน  20  คน  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  ได้แก่  1) ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน  เรื่อง  หลักธรรมของศาสนา  รายวิชา  ส16101  สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  จำนวน  6  ชุด  2) แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน  6  แผน  3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบปรนัย  1  ฉบับ  จำนวน  40  ข้อ  มีค่าความยากตั้งแต่  0.45  ถึง  0.75  ค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่  0.30  ถึง  0.70  และค่าความเชื่อมั่น  เท่ากับ  0.92  4) แบบสอบถามความพึงพอใจแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ  จำนวน  15  ข้อ  มีค่าความเชื่อมั่น  0.96  สถิติที่ใช้ในการวิจัย  ได้แก่  ร้อยละ (Percentage)  ค่าเฉลี่ย (Mean)   ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  และการทดสอบที (t-test)  แบบกลุ่มทดลองกลุ่มเดียวมีการทดสอบก่อนและหลังการทดลอง (Dependent Sample)   
  ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้
      1.  ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน  เรื่อง  หลักธรรมของศาสนา  รายวิชา  ส16101  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  มีประสิทธิภาพ  85.04/85.75  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์  80/80
            2.  นักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียนเรื่องหลักธรรมของศาสนา  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน ( 33.75) สูงกว่าก่อนเรียน ( 15.00) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .01  ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย
            3.  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  มีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียนอยู่ในระดับพึงพอใจมาก (  4.11)
 

Page created in 3.965 seconds with 25 queries.