หน้าบ้านพักครู

Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

ขอบคุณที่แวะเยี่ยมเยือน เชิญโหลดและ เผยแพร่สื่อการเรียนการสอน

Author Topic: รายงานการใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิต  (Read 2352 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

นางจำเนียร มีแก้วน้อย

  • Guest

บทคัดย่อ
   การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  เพื่อหาประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง การหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  ตามเกณฑ์ 80/80                         เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์                     เรื่อง  การหาร  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และเพื่อศึกษา                     ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การหาร  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ประชากรที่ใช้ในการศึกษา  คือ  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  2  โรงเรียนชุมชนวัดปราสาท  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง  ที่ศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2554 จำนวน 19 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือก           แบบเฉพาะเจาะจง  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย  แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง  การหาร  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 5 เล่ม แบบทดสอบ             วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่อง  การหาร  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง  การหาร  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และสถิติค่าที (t-test)
                  ผลการศึกษาพบว่า  แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง  การหาร  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  มีประสิทธิภาพเท่ากับ  83.89/85.89  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์  75/75   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง  การหาร  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนชุมชนวัดปราสาท  จำนวน 19 คน ที่เรียนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง  การหาร  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2                  มีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  (  = 4.61, S.D.= 0.51) 

 

Page created in 0.039 seconds with 25 queries.