หน้าบ้านพักครู

Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

ขอบคุณที่แวะเยี่ยมเยือน เชิญโหลดและ เผยแพร่สื่อการเรียนการสอน

Author Topic: การใช้เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สารที่ 2 : ดนตรี ชั้นประถมศ  (Read 1681 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

นางเกษร ศุภผล

  • Guest

ชื่อเรื่อง      รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
                          สาระที่  2 : ดนตรี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ผู้รายงาน   นางเกษร  ศุภผล  โรงเรียนบ้านกลาง อำเภอหนองไผ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
ปีการศึกษา   2554

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระที่ 2 : ดนตรี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้คือ 80 / 80 ศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียน ที่เรียนโดยเอกสารประกอบการเรียน  ตามเกณฑ์ที่กำหนดที่ต้องเพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 25 และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียน โดยประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านกลาง อำเภอหนองไผ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 จำนวน 23 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาคือ เอกสารประกอบการเรียน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้  ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการศึกษาพบว่า
1. ประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระที่ 2 : ดนตรี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ทดลองใช้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านกลาง จำนวน 23 คน มีประสิทธิภาพมีค่าเท่ากับ 85.42 / 84.93 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้คือ 80 / 80  
2. นักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนเฉลี่ยร้อยละ 49.42  และมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนเฉลี่ยร้อยละ 84.93 นักเรียนมีคะแนนความก้าวหน้าเฉลี่ยร้อยละ 35.51  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดที่ต้องเพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 25
3. นักเรียนมีความพึงพอใจที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระที่ 2 : ดนตรี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยในภาพรวม นักเรียนมีความพึงพอใจต่อเอกสารประกอบการเรียนอยู่ในระดับมาก ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.40

 

Page created in 3.349 seconds with 25 queries.