หน้าบ้านพักครู

Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

ขอบคุณที่แวะเยี่ยมเยือน เชิญโหลดและ เผยแพร่สื่อการเรียนการสอน

Author Topic: รายงานการใช้ชุดการสอน ชุดการประดิษฐ์บายศรีปากชาม  (Read 3586 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

รัชนี

  • Guest

ชื่อรายงาน    รายงานการใช้ชุดการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชุดการประดิษฐ์บายศรีปากชาม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2554 ชื่อผู้รายงาน   รัชนี วงศ์สิริฉัตรชัย ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ชำนาญการ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ปีที่รายงาน   2554 รายงานการใช้ชุดการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชุดการประดิษฐ์บายศรีปากชามชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2554 มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ 1. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของชุดการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ เทคโนโลยี ชุดการประดิษฐ์บายศรีปากชาม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 2. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระหว่างก่อนเรียน หลังเรียนจากการใช้ 3.ชุดการสอน ชุดการประดิษฐ์บายศรีปากชาม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนโดยใช้ชุดการสอน ปรากฏผลการทดลอง ดังนี้ 1. ประสิทธิภาพของชุดการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชุดการประดิษฐ์บายศรีปากชามมีประสิทธิภาพ เท่ากับ ร้อยละ 85.35 / 83.69สูงกว่าเกณฑ์ 80 / 80 ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 2. ผลการทดสอบหลังเรียนของนักเรียนกลุ่มทดลอง มีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0 .05 3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อชุดการสอน ชุดการประดิษฐ์บายศรีปากชาม ทั้ง 6 เล่ม โดยรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.17 และประเด็นที่นักเรียนมีความพึงพอใจมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.57 คือขนาดรูปเล่มสวยงาม และประเด็นที่นักเรียนมีความพึงพอใจน้อยที่สุดค่าเฉลี่ย 3.78 คือศึกษาค้นคว้าได้ด้วยตนเอง
« Last Edit: May 19, 2012, 10:56:42 PM by บ้านพักครู.คอม »

ครูน้อย

  • Guest
ผลงาน
« Reply #1 on: May 17, 2012, 01:29:08 PM »

ผลงานมีความน่าสนใจ
ชุดการสอนที่สร้างขึ้นพัฒนาผู้เรียนเห็นความแตกต่าง
จากก่อนเรียนและหลังเรียน

เอวรินทร์ ขัวเนาว์

  • Guest
ชุดการสอน
« Reply #2 on: May 17, 2012, 01:33:40 PM »

ชุดการสอน บายศรีปากชาม น่าสนใจ
ช่วยให้ผู้เรียนมีผลการเรียนที่ดีขึ้น

ruji\\\'s

  • Guest
1
« Reply #3 on: May 19, 2012, 04:21:54 PM »

วัฒนธรรมไทย...นับวันยิ่งเลือนลาง จางไป...ยินดีอย่างยิ่งที่มีการสนับสนุน ส่งเสริมนะครับ

Hk

  • Guest
การศึกษา
« Reply #4 on: May 19, 2012, 05:20:26 PM »

อยากให้มีคุณครูที่ช่วยพัฒนาการศึกษาของประเทศแบบนี้
 

Page created in 1.776 seconds with 25 queries.