หน้าบ้านพักครู

Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

ขอบคุณที่แวะเยี่ยมเยือน เชิญโหลดและ เผยแพร่สื่อการเรียนการสอน

Author Topic: ผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรี  (Read 2096 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

สุกัญญา ภิรมย์

  • Guest

  ชื่อผลงาน   :   ผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนวัดสีสุก
ผู้จัดทำ      :   นางสาวสุกัญญา  ภิรมย์
หน่วยงาน   :   โรงเรียนวัดสีสุก   
         สำนักงานเขตจอมทอง  กรุงเทพมหานคร
ปีการศึกษา   :   2553
บทคัดย่อ
      การศึกษาผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ นักเรียน                 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดสีสุก ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อหาประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ตามเกณฑ์ที่กำหนด 80/80  2) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ก่อนและหลังการเรียนโดยใช้  แบบฝึกเสริมทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน            ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์   กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 โรงเรียนวัดสีสุก สำนักงานเขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร  ภาคต้น ปีการศึกษา 2553  จำนวน 35 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ใช้เวลาในการศึกษา 4 สัปดาห์ จำนวน 25 ชั่วโมง เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ 1) แบบฝึกเสริมทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ จำนวน 7 ชุด  2) แผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหา 4) แบบประเมินความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์  วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย ( )  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  ร้อยละความก้าวหน้า (D%) และทดสอบค่าที (t-test)
ผลการศึกษาพบว่า
   1.  แบบฝึกเสริมทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์  มีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.44/81.07  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด คือ 80/80
   2.  นักเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  และมีความก้าวหน้าโดยรวม ร้อยละ 44.71 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด คือ ร้อยละ 25
   3.  ความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์     ของนักเรียนอยู่ในระดับมากที่สุด
 

Page created in 0.136 seconds with 25 queries.