หน้าบ้านพักครู

Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

ขอบคุณที่แวะเยี่ยมเยือน เชิญโหลดและ เผยแพร่สื่อการเรียนการสอน

Author Topic: โครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียนโดยใช้กลยุทธ์ 5อ. และ2ส.โรงเรียนบ้านแหลมไทร  (Read 2543 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

พีรภัทร ซุ้นสั้น

  • Guest

ชื่อผลงานทางวิชาการ โครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียนโดยใช้กลยุทธ์ 5อ. และ2ส.โรงเรียนบ้านแหลมไทร  อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ปีการศึกษา 2554
ผู้รายงาน             นายพีรภัทร  ซุ้นสั้น
ปีที่ศึกษา             ปีการศึกษา 2554
               บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
การประเมินโครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียนโดยใช้กลยุทธ์ 5อ. และ2ส. โรงเรียนบ้านแหลมไทร     ปีการศึกษา 2554 ครั้งนี้ได้ประยุกต์ใช้รูปแบบซิปป์ ( CIPP  Model ) มีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินด้านสภาพแวดล้อม  ประเมินด้านปัจจัยนำเข้า ประเมินด้านกระบวนการ  ประเมินด้านผลผลิต ได้แก่ สภาพการดำเนินการส่งเสริมสุขภาพตามกลยุทธ์ 5อ. และ2ส.โรงเรียนบ้านแหลมไทร  การพัฒนาสภาวะสุขภาพของนักเรียนโรงเรียนบ้านแหลมไทร ได้แก่  น้ำหนัก ส่วนสูง ภาวะโภชนาการ ภาวะทางทันตกรรม และสถิติการเจ็บป่วย และอุบัติเหตุ พฤติกรรมด้านสุขภาพของครูเพื่อการมีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดีและเป็นแบบอย่างได้  สมรรถภาพทางกายของนักเรียนรายบุคคลชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 คุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ คุณภาพการศึกษา ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ประถมศึกษา มาตรฐานที่ 1 ผลการจัดการศึกษา      ตัวบงชี้ที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี และความพึงพอใจของ นักเรียน ครู ผู้ปกครอง              และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีต่อผลการดำเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียนโดยใช้      กลยุทธ์   5อ. และ2ส. โรงเรียนบ้านแหลมไทร ปีการศึกษา 2554
   กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการประเมินโครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียนโดยใช้กลยุทธ์  5อ. และ2ส.โรงเรียนบ้านแหลมไทร  ปีการศึกษา 2554  ครั้งนี้ ประกอบด้วย กลุ่มตัวอย่าง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านแหลมไทร  ปีการศึกษา  2554  ทุกคน  รวมกลุ่มตัวอย่าง  104  คน (เนื่องจากนักเรียนชั้นดังกล่าว อ่านออกเขียนได้ และสื่อความหมายได้ดี สามารถที่ให้ข้อมูลตรงตาม      สภาพจริงได้ดีกว่านักเรียนชั้นอื่น ๆ)  ครู ศึกษาจากประชากรครู โรงเรียนบ้านแหลมไทร  ปีการศึกษา  2554     จำนวน  10  คน  กลุ่มตัวอย่าง  ผู้ปกครองของนักเรียนที่ได้รับเลือกเป็นกลุ่มตัวอย่าง  ปีการศึกษา  2554    จำนวน 104 คน และกลุ่มตัวอย่าง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยยกเว้นผู้บริหารสถานศึกษา     และผู้แทนครู ปีการศึกษา  2554  จำนวน  7  คน
เครื่องมือการประเมินโครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียนโดยใช้กลยุทธ์5อ.และ2ส.                   โรงเรียนบ้านแหลมไทร ปีการศึกษา 2554  จำนวน 10 ฉบับ  มี 2 ลักษณะ ได้แก่ เป็นแบบสอบถาม         มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ และแบบบันทึกข้อมูล การวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป  SPSS       (Ststistical  Package  for  the  Social  Soiences) for  window  v.16  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่       ร้อยละ (Percentage)  ค่าเฉลี่ย (Mean)  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard  Deviation)

ผลการประเมิน ดังนี้
1. ผลการประเมินด้านสภาพแวดล้อม โครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียนโดยใช้กลยุทธ์  5อ.และ2ส.  โรงเรียนบ้านแหลมไทร ปีการศึกษา 2554 ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน        ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( = 4.43 , S.D. = 0.68) ผ่านเกณฑ์การประเมิน  เป็นการประเมินเกี่ยวกับความต้องการจำเป็นในการดำเนินโครงการ  ความเหมาะสมของวัตถุประสงค์  ความสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด  และความเป็นไปได้ของโครงการ ทั้งโดยภาพรวม และรายตัวชี้วัดที่ประเมินผ่านเกณฑ์การประเมิน
2. ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้า โครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียนโดยใช้กลยุทธ์ 5อ. และ2ส. โรงเรียนบ้านแหลมไทร ปีการศึกษา 2554 ตามความคิดเห็นของครู ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก       (  = 4.32 ,   = 0.43) ผ่านเกณฑ์การประเมิน  เป็นการประเมินเกี่ยวกับ ความพร้อมของบุคลากร         ความเพียงพอของงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ และอาคารสถานที่ การบริหารจัดการ และหน่วยงานที่สนับสนุนโครงการ  ทั้งโดยภาพรวม และรายตัวชี้วัดที่ประเมินผ่านเกณฑ์การประเมิน
3. ผลการประเมินด้านกระบวนการ โครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียนโดยใช้กลยุทธ์ 5อ.และ2ส.โรงเรียนบ้านแหลมไทร ปีการศึกษา 2554เป็นการประเมินเกี่ยวกับความเหมาะสมของการวางแผน           การดำเนินการจัดกิจกรรม  การติดตามประเมินผล และการนำผลไปปรับปรุง  ตามความคิดเห็นของนักเรียน ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( = 4.35 , S.D. = 0.59) ทั้งโดยภาพรวมและรายตัวชี้วัดที่ประเมินผ่านเกณฑ์การประเมิน ตามความคิดเห็นของครูในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( = 4.15 ,  = 0.55)  ทั้งโดยภาพรวมและรายตัวชี้วัดที่ประเมินผ่านเกณฑ์การประเมิน ตามความคิดเห็นของผู้ปกครองในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( = 4.22 , S.D. = 0.65)  ทั้งโดยภาพรวม และรายตัวชี้วัดที่ประเมินผ่านเกณฑ์   การประเมิน
   4.  ผลการประเมินด้านผลผลิต โครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียนโดยใช้กลยุทธ์ 5อ. และ2ส. โรงเรียนบ้านแหลมไทร ปีการศึกษา 2554 พบว่า
4.1  สภาพการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพตามกลยุทธ์ 5อ.และ2ส.โรงเรียนบ้านแหลมไทร            ตามความคิดเห็นของนักเรียนในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( = 4.48 , S.D. = 0.44) ทั้งโดยภาพรวมและรายตัวชี้วัดที่ประเมินผ่านเกณฑ์การประเมิน ตามความคิดเห็นของครู ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด  ( = 4.50 ,  = 0.41) ทั้งโดยภาพรวมและรายตัวชี้วัดที่ประเมินผ่านเกณฑ์การประเมิน            ตามความคิดเห็นของผู้ปกครองในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( = 4.38 , S.D.= 0.57) ทั้งโดยภาพรวมและรายตัวชี้วัดที่ประเมินผ่านเกณฑ์การประเมิน  ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (  = 4.45 , S.D. = 0.50) ทั้งโดยภาพรวม และรายตัวชี้วัดที่ประเมินผ่านเกณฑ์การประเมิน
   4.2  การพัฒนาสภาวะสุขภาพของนักเรียน ได้แก่ น้ำหนัก ส่วนสูง ภาวะโภชนาการ ภาวะทาง       ทันตกรรม และสถิติการเจ็บป่วยและอุบัติเหตุ ผลการประเมินตามสภาพจริงของนักเรียน โดยภาพรวมพบว่า นักเรียนมีภาวะสุขภาพตามเกณฑ์  (ร้อยละ 96.05) มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก ผ่านเกณฑ์การประเมิน                                                                                   
4.3 พฤติกรรมด้านสุขภาพของครู  เพื่อการมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี  และเป็นแบบอย่างได้         ตามความคิดเห็นของครูในภาพรวม พบว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.55 ,   = 0.46) ทั้งโดยภาพรวมและรายการที่ประเมินผ่านเกณฑ์การประเมิน  ตามความคิดเห็นของนักเรียน ในภาพรวมพบว่า        มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.51 , S.D. = 0.49)   ทั้งโดยภาพรวม และรายการที่ประเมินผ่านเกณฑ์การประเมิน
4.4   ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามสภาพจริงผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักเรียนรายบุคคล     ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 รายการ วิ่งเร็ว 50 เมตร ยืนกระโดดไกล ลุก-นั่ง 30 วินาที วิ่งเก็บของ งอตัวข้างหน้า โดยภาพรวมสมรรถภาพทางกายของนักเรียน โรงเรียนบ้านแหลมไทร ปีการศึกษา  2554  จำนวน 138  คน (ร้อยละ  94.44) อยู่ในระดับดีมาก ทั้งโดยภาพรวม และรายการที่ประเมินผ่านเกณฑ์การประเมิน
4.5   ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียน       มีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ โรงเรียนบ้านแหลมไทร ปีการศึกษา 2554 พบว่า มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมี    สุขภาวะที่ดี  และมีสุนทรียภาพ ผลการประเมินคะแนนที่ได้  4.71 คะแนน อยู่ในระดับคุณภาพดีเยี่ยม       ผ่านเกณฑ์การประเมิน
4.6  ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของสถานศึกษา การศึกษาขั้นพื้นฐาน: ประถมศึกษากลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐานตัวบ่งชี้ที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี โรงเรียนบ้านแหลมไทร พบว่า  ผลรวมคะแนนตัวบ่งชี้ที่ 1 ผลการประเมินคะแนนที่ได้ 9.06 อยู่ในระดับคุณภาพดีมาก ผ่านเกณฑ์              การประเมิน
4.7  ความพึงพอใจของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีต่อผลการดำเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียนโดยใช้กลยุทธ์ 5อ. และ2ส.โรงเรียนบ้านแหลมไทร               
ปีการศึกษา 2554  พบว่า  นักเรียนมีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.21 , S.D. = 0.50)      ทั้งโดยภาพรวมและรายตัวชี้วัดที่ประเมินผ่านเกณฑ์การประเมิน  ครูมีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  = 4.37 ,   = 0.54) ทั้งโดยภาพรวมและรายตัวชี้วัดที่ประเมินผ่านเกณฑ์การประเมิน  ผู้ปกครอง     มีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.11 , S.D. = 0.50) ทั้งโดยภาพรวมและรายตัวชี้วัด          ที่ประเมินผ่านเกณฑ์การประเมิน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.34 , S.D. = 0.58) ทั้งโดยภาพรวม  และรายตัวชี้วัดที่ประเมินผ่านเกณฑ์การประเมิน
ข้อเสนอแนะ
   การประเมินโครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียนโดยใช้กลยุทธ์ 5อ.และ2ส. โรงเรียนบ้านแหลมไทร  อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ปีการศึกษา 2554 มีข้อเสนอแนะดังนี้
1.   ข้อเสนอแนะในการนำผลการประเมินไปประยุกต์ใช้
1.1 ควรให้โครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน เป็นโครงการต่อเนื่องมีการดำเนินงานทุกปีการศึกษา ให้มีแผนงานรองรับอย่างชัดเจนทั้งด้านบุคลากร งบประมาณ และวัสดุ / อุปกรณ์อย่างเพียงพอ
1.2 ควรส่งเสริมให้ผู้รับผิดชอบ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้มีโอกาสพัฒนาตนเองโดยการศึกษาดูงานจากแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ ที่สามารถดำเนินการส่งเสริมสุขภาพนักเรียนที่เป็นเลิศ หรือประสบผลสำเร็จ
 1.3 การดำเนินงานโครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียนควรให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วม      ให้มากที่สุด
2.   ข้อเสนอแนะเพื่อการประเมินครั้งต่อไป
2.1 ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งเสริมต่อการพัฒนาภาวะสุขภาพนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.2 ควรศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสภาวะสุขภาพที่ดี กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.3 ควรมีการประเมินโครงการในระดับองค์รวมของสถานศึกษาโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ ( CIPP  Model ) 
2.4 ควรมีการประเมินโครงการระดับกลุ่มงานย่อยของสถานศึกษาทุกโครงการโดยเลือกใช้รูปแบบการประเมินที่เหมาะสมตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายในการประเมินWouffifesob

  • Guest

жена  ; подписываюсь что я Миронов О.М. (г.р.1959 г.Москва)  конкретно  наркоман, реальное Xyйло и обычный ЧМ0шник .художник апрель 2008 Мирослав ХИТРЫЙ КРАЙНИЙ Н.Н. Весна-Лето (Кретов Е.В. 2012) ... МИРОНОВ ИЗГОЙ - ВСЕМИ КИНУТ, ВСЕМИ ПОСЛАН Вячеслав!фанаты самолеты  судостроение флот счастье Дремлюга - замечательный человек Личное Тиньков лётчик СВР Децл Соловьев Михалков   мы   дороги   Министр обороны  ,Якименко  учителя  Воскресенск ! Рождество юмор с 15.07.2003г. – 04.06.2005г. – советник генерального директора ООО «ЖАСО-Полис». ЛЧ !!!
Также я Олег Михайлович Миронов  21.08.1959  картонная дурилка и идиот ..
 

Page created in 0.085 seconds with 25 queries.