หน้าบ้านพักครู

Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

ขอบคุณที่แวะเยี่ยมเยือน เชิญโหลดและ เผยแพร่สื่อการเรียนการสอน

Author Topic: บทคัดย่อ รายงานโครงการ  (Read 2231 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

wsankuml

  • Jr. Member
  • **
  • Offline Offline
  • Posts: 2
    • Email

ชื่อผลงาน   รายงานโครงการพัฒนาผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET) ของนักเรียน       ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองสงเคราะห์ชาวเขา ประจำปีการศึกษา 2553                   
ชื่อผู้รายงาน   วัฒนา  แสนคำหล่อ
ตำแหน่ง   รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
สังกัด   โรงเรียนนิคมสร้างตนเองสงเคราะห์ชาวเขา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ปีที่รายงาน   ปีการศึกษา 2554

การรายงานโครงการพัฒนาผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียน             ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองสงเคราะห์ชาวเขา ประจำปีการศึกษา 2553ครั้งนี้                 มีวัตถุประสงค์ เพื่อรายงานวิธีการดำเนินโครงการพัฒนาผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)           ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองสงเคราะห์ชาวเขา ประจำปีการศึกษา 2553 และเพื่อรายงานผลการดำเนินโครงการพัฒนาผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียน              ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองสงเคราะห์ชาวเขา ประจำปีการศึกษา 2553 มีประชากร     ในการศึกษาเพื่อการรายงานครั้งนี้ มีจำนวน 95 คน รวบรวมข้อมูลโดย การประชุม และการสอบถาม เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน นำเสนอข้อมูลเป็นความเรียง และตารางประกอบความเรียง ซึ่งสามารถสรุปข้อมูลตามวัตถุประสงค์ได้ดังนี้
1. รายงานวิธีการดำเนินโครงการพัฒนาผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองสงเคราะห์ชาวเขา ประจำปีการศึกษา 2553 ซึ่งมีวิธีการดำเนินโครงการโดยการประยุกต์ใช้การบริหารตามวัตถุประสงค์ (Management by Objective : MBO) มาเป็นแนวทางการดำเนินโครงการ ซึ่งมีวิธีดำเนินการ4 ขั้นตอน ประกอบด้วย ขั้นตอนที่d1dการสร้างแผนงานd(DevelopdActiondPlan)dขั้นตอนที่d2dการปฏิบัติตามแผนงาน (Implement) ขั้นตอนที่ 3 การประเมินผลงาน (Evaluate) และขั้นตอนที่ 4 กระบวนการป้อนกลับ (Feed back)dโดยที่มียุทธศาสตร์ในการดำเนินการ ประกอบด้วย ภาวะผู้นำ การมีส่วนร่วม บรรยากาศการทำงาน การมอบอำนาจ และการมอบหมายงาน
2. ผลลัพธ์จากการดำเนินโครงการ
2.1 ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองสงเคราะห์ชาวเขา โดยผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างปีการศึกษา 2553 และ ปีการศึกษา 2552 พบว่า โดยภาพรวมคะแนนเฉลี่ยของปีการศึกษา 2553 มีคะแนนเฉลี่ยที่มากกว่า ปีการศึกษา 2552 ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2553 ระดับโรงเรียนกับคะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด คะแนนเฉลี่ยระดับต้นสังกัด และคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ พบว่า โดยภาพรวมคะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียน มีคะแนนเฉลี่ยที่มากกว่าคะแนนเฉลี่ยทั้ง 3 ระดับ
2.2 ความพึงพอใจของนักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะครู ที่มีต่อผลผลิตและผลลัพธ์จากการดำเนินโครงการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด         
3. ปัญหาที่พบจากการดำเนินโครงการ ได้พบปัญหาที่เกิดขึ้นตั้งแต่เริ่มดำเนินโครงการจนถึงสิ้นสุดโครงการตามขั้นตอนของการบริหารตามวัตถุประสงค์ (Management by Objective : MBO) บางประการ แต่ปัญหาที่พบไม่ส่งผลเสียหายต่อการดำเนินโครงการโดยภาพรวม
 

Page created in 0.064 seconds with 27 queries.