หน้าบ้านพักครู

Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

ขอบคุณที่แวะเยี่ยมเยือน เชิญโหลดและ เผยแพร่สื่อการเรียนการสอน

Author Topic: รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจำนวนเต็มสำหรับนักเรียนชั้นมัธยม  (Read 1987 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

พินิจ ขัติยะ

  • Guest

ชื่อเรื่อง       รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม
              สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ผู้รายงาน         นายพินิจ  ขัติยะ
ตำแหน่ง          ครู วิทยฐานะชำนาญการ
หน่วยงาน         โรงเรียนมัธยมป่ากลาง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37
ปีที่ทำสำเร็จ      2555

บทคัดย่อ
   การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ที่กำหนดไว้ เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ ด้วยการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม  พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม  ให้สูงขึ้นมากกว่าร้อยละ 70  และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้  ด้วยการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม  กลุ่มตัวอย่าง  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ภาคเรียนที่ 1 
ปีการศึกษา 2554  โรงเรียนมัธยมป่ากลาง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37  จำนวน 30 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา  ประกอบด้วย  แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ 
เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม แผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาคณิตศาสตร์  เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม แบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ ด้วยการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม  โดยนักเรียนเป็นผู้ประเมิน 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  ค่าเฉลี่ย  ค่าร้อยละ  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และสถิติทดสอบที ( t-test ) แบบไม่อิสระ

ผลการศึกษาพบว่า
   1.  แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 จำนวน 6 เล่ม มีประสิทธิภาพ (E1/E2) สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ทุกเล่ม คือ 
เล่มที่ 1 จำนวนเต็ม มีประสิทธิภาพ 85.55/83.44  เล่มที่ 2 การบวกจำนวนเต็ม มีประสิทธิภาพ 84.88/82.81  เล่มที่ 3 การลบจำนวนเต็ม มีประสิทธิภาพ 83.96/82.19  เล่มที่ 4 การคูณจำนวนเต็ม  มีประสิทธิภาพ 85.36/83.13  เล่มที่ 5 การหารจำนวนเต็ม มีประสิทธิภาพ 84.96/82.19  เล่มที่ 6 สมบัติของจำนวนเต็ม มีประสิทธิภาพ 86.85/84.38  และในภาพรวมแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม มีประสิทธิภาพ 85.03/83.02 แสดงว่า
แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ที่ตั้งไว้

   2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้  ด้วยการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม  มีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้
   3.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม  ซึ่งสูงขึ้นมากกว่าร้อยละ 70
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้
   4.  นักเรียนที่เรียนด้วยการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม 
โดยภาพรวมมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้  อยู่ในระดับ มากที่สุด 

Page created in 0.041 seconds with 25 queries.