หน้าบ้านพักครู

Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

ขอบคุณที่แวะเยี่ยมเยือน เชิญโหลดและ เผยแพร่สื่อการเรียนการสอน

Author Topic: ทางวิชาการเผยแพร่ผลงาน  (Read 1742 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

สถาพร เสาวรัจ

  • Guest

ชื่อเรื่อง      รายงานการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป  เรื่อง สารเสพติด  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
                        ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1
ผู้วิจัย         สถาพร  เสาวรัจ
สถานที่วิจัย      โรงเรียนสุรินทร์ภักดี  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  33
ปีที่พิมพ์               2555

บทคัดย่อ

   การวิจัยครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อ (1) เพื่อพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง สารเสพติด กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่สร้างให้มีขึ้นประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 (2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สารเสพติด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   ที่เรียนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป ก่อนเรียนและหลังเรียน (3) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง สารเสพติด กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง สารเสพติด กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย  ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1/1  โรงเรียนสุรินทร์ภักดี  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  33 ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2554  จำนวน  40  คน  ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple  Random  Sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินการวิจัย มี  4  ชนิด  ดังนี้  (1)  บทเรียนสำเร็จรูป  เรื่อง  สารเสพติด กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 10 เล่ม  (2) แผนการจัดการเรียนรู้  เรื่อง  สารเสพติด กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยม
ศึกษาปีที่  1 จำนวน 10  แผน  (3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่อง  สารเสพติดกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  เป็นแบบปรนัย  4  ตัวเลือก จำนวน 40  ข้อ และ (4) แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง สารเสพติด กลุ่มสาระ  การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน  14  ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   ดัชนีประสิทธิผล  และทดสอบสมมุติฐานโดยใช้     t – test  (Dependent  Samples) 
   ผลการวิจัย พบว่า
   1.  ประสิทธิภาพของบทเรียนสำเร็จรูป  เรื่อง สารเสพติด กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพ  เท่ากับ 90.43/88.50 สูงกว่าเกณฑ์  80/80  ที่ตั้งไว้
   2.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนด้วยบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง สารเสพติด กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
   3.  ดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้ ด้วยบทเรียนสำเร็จรูป  เรื่อง สารเสพติด กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา มีค่าเท่ากับ  0.8122 แสดงว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1มีความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ  81.22
   4.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  มีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง สารเสพติด กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ซึ่งมีค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ  4.14 หมายความว่า นักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมาก
      สรุปได้ว่า  บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง สารเสพติด  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สามารถนำมาใช้จัดกิจกรรมการเรียนสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

 

Page created in 0.043 seconds with 25 queries.