หน้าบ้านพักครู

Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

ขอบคุณที่แวะเยี่ยมเยือน เชิญโหลดและ เผยแพร่สื่อการเรียนการสอน

Author Topic: รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียนเรื่อง เสื้อผ้าน่าสวมใส่ วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี  (Read 2344 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

ศรีไพร ชาญชัย

 • Guest

ชื่อเรื่อง                   รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียนเรื่อง  เสื้อผ้าน่าสวมใส่  วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานบ้าน) ง 23102  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม  จังหวัดเชียงราย
ชื่อผู้รายงาน              ศรีไพร   ชาญชัย
สถานศึกษา      โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
ปีการศึกษา               2554

บทคัดย่อ

      การศึกษาครั้งนี้เป็นการสร้างและทดลองใช้เอกสารประกอบการเรียน  เพื่อหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน  และเพื่อวัดเจตคติของนักเรียนที่มีต่อการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง เสื้อผ้า                 น่าสวมใส่  วิชาการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานบ้าน) ง23102 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3.6 ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2554 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาได้แก่  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3.6 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมที่เรียนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานบ้าน) ง 23102  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 จำนวน  50  คน  ได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างอย่างง่ายด้วยวิธีจับฉลากมา 1 ห้องเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ เอกสารประกอบการเรียน  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์  และแบบวัดเจตคติของนักเรียน  นำมาวิเคราะห์  หาค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test   พบว่า
               1.     ประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง เสื้อผ้าน่าสวมใส่  วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานบ้าน) ง 23102  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3.6  ภาคเรียนที่  2   ปีการศึกษา  2554  โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม   จังหวัดเชียงราย  เล่มที่ 1 - 8  พบว่า  มีประสิทธิภาพเท่ากับ  88.41/86.95  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดร้อยละ 80/80 
   2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน  โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง เสื้อผ้าน่าสวมใส่  วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานบ้าน) ง 23102  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3.6  ภาคเรียนที่  2   ปีการศึกษา  2554  โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม   จังหวัดเชียงราย เล่มที่ 1 - 8  พบว่า คะแนนสอบหลังเรียนสูงกว่าคะแนนสอบก่อนเรียนทุกเล่ม  ส่วนคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์  จำนวน  40  ข้อ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่  .05 
   3.  เจตคติของนักเรียนที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง เสื้อผ้าน่าสวมใส่  วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานบ้าน)
ง 23102 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3.6  ภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา  2554  โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม   จังหวัดเชียงราย  พบว่า มีระดับเจตคติอยู่ในระดับมาก

volsung

 • Hero Member
 • *****
 • Offline Offline
 • Posts: 5,440
 • บ้านพักครู.คอม

volsung

 • Hero Member
 • *****
 • Offline Offline
 • Posts: 5,440
 • บ้านพักครู.คอม

инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинйоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
 

Page created in 1.456 seconds with 27 queries.