หน้าบ้านพักครู

Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

ขอบคุณที่แวะเยี่ยมเยือน เชิญโหลดและ เผยแพร่สื่อการเรียนการสอน

Author Topic: รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียนการเป่าขลุ่ยเพียงออ สาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระที่  (Read 2454 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

ประพาส ศุภผล

  • Guest

ชื่อเรื่อง      รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียนการเป่าขลุ่ยเพียงออ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระที่  2 : ดนตรี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ผู้รายงาน   นายประพาส  ศุภผล  โรงเรียนบ้านกลาง อำเภอหนองไผ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
ปีการศึกษา   2554

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้   มีวัตถุประสงค์เพื่อหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนการเป่าขลุ่ยเพียงออ ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้คือ 75/75 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนการเป่าขลุ่ยเพียงออ  และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียนการเป่าขลุ่ยเพียงออ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระที่  2 : ดนตรี  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านกลาง อำเภอหนองไผ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 จำนวน 47 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาคือ เอกสารประกอบการเรียนการเป่าขลุ่ยเพียงออ  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการเป่าขลุ่ยเพียงออ  และแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียนการเป่าขลุ่ยเพียงออ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้  ค่าเฉลี่ย  ค่าร้อยละ  และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการศึกษาพบว่า
1. ประสิทธิภาพของแบบฝึกปฏิบัติการเป่าขลุ่ยเพียงออ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระที่  2  :  ดนตรี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ทดลองใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านกลาง จำนวน 47 คน มีประสิทธิภาพมีค่าเท่ากับ 82.77 / 80.74 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้คือ  75 / 75 
2. นักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเฉลี่ยร้อยละ 45.85  และมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเฉลี่ยร้อยละ 80.74 นักเรียนมีคะแนนความก้าวหน้าเฉลี่ยร้อยละ 34.89  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดที่ต้องเพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 25
3. นักเรียนมีความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียนการเป่าขลุ่ยเพียงออ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระที่ 2 : ดนตรี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยในภาพรวม นักเรียนมีความพึงพอใจต่อเอกสารประกอบการเรียนการเป่าขลุ่ยเพียงอออยู่ในระดับมาก ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.34
 

Page created in 1.887 seconds with 25 queries.