หน้าบ้านพักครู

Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

ขอบคุณที่แวะเยี่ยมเยือน เชิญโหลดและ เผยแพร่สื่อการเรียนการสอน

Author Topic: บทคัดย่อ เรื่องการเงินและการบัญชี  (Read 1879 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

พรพิมล

  • Guest

ชื่อเรื่อง      การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  เรื่องการเงินและบัญชีสำหรับ    นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3
ผู้รายงาน   นางพรพิมล  แพงจันทร์
ปีการศึกษา   2554

บทคัดย่อ
   การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
เรื่องการเงินและบัญชี  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์1. เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง  การเงินและการบัญชี  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 85/852. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนและก่อนเรียนบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  เรื่อง  การเงินและการบัญชี  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 33. เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  เรื่อง  การเงินและการบัญชี  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ประชากร คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 33  จำนวน 4 ห้องเรียน  กลุ่มเป้าหมายที่  1   เพื่อการทดลองใช้คือ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  โรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 33จำนวน 3 คนกลุ่มเป้าหมายที่  2  เพื่อการทดลองใช้บทเรียน คือ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  โรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 33จำนวน 15 คนกลุ่มเป้าหมายที่  3 เพื่อการใช้บทเรียน คือ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  โรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 33จำนวน 31 คนโดยการเลือกแบบเจาะจงเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน แผนการจัดการเรียนรู้  แบบประมินความพึงพอใจ และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  การวิเคราะห์ข้อมูลโดยหา  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และการทดสอบค่าที (t-test )
   ผลศึกษาพบว่า
1.   บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  เรื่องการเงินและบัญชี  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3มีประสิทธิภาพเท่ากับ 87.43/85.81 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์85/85
   2. ผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  เรื่องการเงินและบัญชี  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 พบว่านักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของคะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  อย่างมีระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ .05
   3. ผลการประเมินการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  เรื่องการเงินและบัญชี  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3   พบว่า  นักเรียนมีความพึงพอใจโดยรวมในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.54 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.63
 

Page created in 0.106 seconds with 25 queries.