หน้าแรก  หน้าแรก    ช่วยเหลือ    ค้นหา    ปฏิทิน    เข้าสู่ระบบ    สมัครสมาชิก   

 
Column Update!
รายงานผลการใช้แบบฝึก...
ชื่อเรื่อง    รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศา...
กฎของลูกเสือสำรอง-สา...
กฎของลูกเสือสำรอง-สามัญ...
รายงานการพัฒนาบทเรีย...
ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาบทเรียนวีดีทัศน์ เรื่อง กายบริ...
ต้นกำเนิดเพลงเด็กดี...
กำเนิดเพลงเด็กดีสำหรับเพลงเด็กดีนี้ ประพันธ์คำร้องโดยครู...
เผยแพร่ผลงาน สื่อนวั...
เผยแพร่ผลงาน สื่อนวัตกรรม...

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

เมื่อ: เมษายน 15, 2012, 11:47:20 AM
1457 view | 0 comment
Bookmark and Share
บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง                            การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุดเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มสาระการเรียนรู้
                                        สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
                                       โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
                                        สุราษฎร์ธานี เขต 2
ชื่อผู้วิจัย                          นางจรัสศรี  วิเชียรพร
ปีการศึกษา                      2554

                การวิจัยครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุดเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ไม่ต่ำกว่า 80/80   เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน                ที่เรียนด้วยหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุดเศรษฐกิจพอเพียง  และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีต่อหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุดเศรษฐกิจพอเพียง  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 จำนวน 20 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุดเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  จำนวน 6  เล่ม  แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จำนวน13 แผน แบบทดสอบย่อยรายเล่ม จำนวน 6 ฉบับ  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน 1 ฉบับ  มีค่าความเชื่อมั่น 0.915  แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุดเศรษฐกิจพอเพียง มีค่าความเชื่อมั่น 0.73  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติค่าที  ( t-test )
                ผลการวิจัยพบว่า
               1.  หนังสืออ่านเพิ่มเติมชุดเศรษฐกิจพอเพียง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3ซึ่งประกอบด้วยแบบทดสอบ ย่อย  6  ฉบับ  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง  1 ฉบับ และแบบสอบถามความพึงพอใจ  มีประสิทธิภาพ 82.75 /80.60  เป็นไป ตามเกณฑ์ประสิทธิภาพ 80/80
              2.  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุดเศรษฐกิจพอเพียง หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
              3.  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อหนังสืออ่านเพิ่มเติมชุดเศรษฐกิจพอเพียง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 

ยังไม่มีความคิดเห็น

 


บ้านพักครูบอร์ด โหลดสื่อ นวัตกรรมฟรี กระดานย้าย ทิปฯโปรแกรมคอมพิวเตอร์
©สสงวนลิขสิทธิ์ ห้ามลอกเลียนแบบไม่ว่าส่วนใด ส่วนหนึ่ง ของเว็บไซต์ รวมถึงเนื้อหา รูปภาพ และอื่น ๆ

[[กลับขึ้นข้างบน]]