Home
สื่อนวัตกรรม  |  
วิทยฐานะ  |  
บทคัดย่อ  |  
แผนการเรียนรู้  |  
วิจัยในชั้นเรียน  |  
E-Book-ข้อสอบ  
  Login    Register      

 
การพัฒนาชุดกิจกรรมกา...
ชื่อเรื่อง    การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ก...
การประเมินโครงการพัฒ...
ชื่อเรื่อง การประเมินโครงการพัฒนาสถานศึกษาสู่ความเป็นเล...
การพัฒนาหลักสูตรท้อง...
ชื่อเรื่อง    การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นเรื่อง ...
โปรแกรมการพัฒนาสมรรถ...
ชื่อเรื่อง โปรแกรมการพัฒนาสมรรถนะครูด้านการจัดการเรียนร...
รายงานผลการพัฒนาการอ...
ชื่อเรื่อง รายงานผลการพัฒนาการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษโดย...
การพัฒนาบทเรียนคอมพิ...
ชื่อเรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง คำคุ...
รายงานการพัฒนาทักษะพ...
ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด...

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

on: April 14, 2012, 12:37:29 PM
1473 | 0
Bookmark and Share
 ชื่อเรื่อง                     การพัฒนาผู้เรียนโดยใช้ชุดฝึกเสริมทักษะ เรื่องการคูณ  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่  3 
ผู้วิจัย   นางสุทร   เพียรเสมอ
หน่วยงานสังกัด   โรงเรียนบ้านกะทม  (ร่วนวิทยา)
                                  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ปีที่วิจัย   ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2554

บทคัดย่อ
   
   การพัฒนาผู้เรียนโดยใช้ชุดฝึกเสริมทักษะ เรื่องการคูณ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านกะทม  (ร่วนวิทยา) โดยมีวัตถุประสงค์ในการวิจัย1) เพื่อพัฒนาชุดฝึกเสริมทักษะเรื่องการคูณ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่  3  ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80  2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการคูณ  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ก่อนใช้ชุดฝึกเสริมทักษะ เรื่องการคูณ และหลังโดยใช้ชุดฝึกเสริมทักษะ  เรื่องการคูณ 3)  เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของชุดฝึกเสริมทักษะ เรื่องการคูณ  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่  3 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ คือ นักเรียน               ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา  2554 โรงเรียนบ้านกะทม (ร่วนวิทยา)  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 จำนวน 21  คน  ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เนื่องจากนักเรียนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ค่อนข้างมีปัญหาและยังขาดความพร้อมด้านการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ซึ่งผู้ศึกษาวิจัยต้องการพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถในการเรียนคณิตศาสตร์เพิ่มขึ้น ใช้เวลาในการทดลอง 24 ชั่วโมง (ไม่รวมทดสอบ ก่อนเรียนและหลังเรียน) โดยทำการสอนเสริมนอกเวลาเรียนปกติ  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือชุดฝึกเสริมทักษะ เรื่องการคูณ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 24 ชุด ซึ่งผู้เชี่ยวชาญได้ประเมินผลมีคุณภาพอยู่ในระดับเหมาะสมมากที่สุด  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่องการคูณ  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3   เป็นข้อสอบแบบอิงเกณฑ์ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ ที่มีค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่ 0.20 - 1.00   มีความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.79  แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้ชุดฝึกเสริมทักษะ  เรื่องการคูณ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 24 แผน  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
   ผลการศึกษาวิจัย พบว่า  ชุดฝึกเสริมทักษะ เรื่องการคูณ  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพ  97.45/91.43  ความสามารถในการลบ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และมีดัชนีประสิทธิผลของชุดฝึกเสริมทักษะ เรื่องการคูณ  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์                         ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  เท่ากับ  0.8653  นั่นคือ  นักเรียนมีความก้าวหน้าในการเรียนคิดเป็นร้อยละ 86.53
   โดยสรุป  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดฝึกเสริมทักษะเรื่องการคูณ ช่วยให้นักเรียนมีพัฒนาการเรื่องการคูณได้เป็นอย่างดี  จึงขอเสนอให้ครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้ฝึกทักษะในเรื่องการคูณ เป็นประจำจะช่วยให้นักเรียนสามารถเรียนรู้    เรื่องการคูณ ได้เป็นอย่างดี 


My Community