หน้าบ้านพักครู

Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

ขอบคุณที่แวะเยี่ยมเยือน เชิญโหลดและ เผยแพร่สื่อการเรียนการสอน

Author Topic: การพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม  (Read 2000 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

jarain aupatum

  • Guest

ชื่อเรื่อง   การพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม     ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ชุดบ้านหลวงของเรา

ผู้ศึกษา   นายเจริญ    อุปถัมภ์   ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านเป้า
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1

ระยะเวลา  ปีการศึกษา 2552   

   การพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ชุดบ้านหลวงของเรา มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของหนังสือส่งเสริมการอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ชุด บ้านหลวงของเรา เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ชุดบ้านหลวงของเรา และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อหนังสือส่งเสริมการอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ชุดบ้านหลวงของเรา กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านเป้า อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน ปีการศึกษา 2552 จำนวน 20 คน ที่ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วย หนังสือส่งเสริมการอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ชุดบ้านหลวงของเรา ที่ผู้ศึกษา
จัดทำขึ้น จำนวน 5 เรื่อง คือ ตำนานเมืองสวด บ้านหลวงน่าอยู่ พระแก้วมรกต กู่เขาเขียว และพระธาตุเมล็ดข้าว แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ชุดบ้านหลวงของเรา แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ชุดบ้านหลวงของเรา และแบบวัดความพึงพอใจที่มีต่อการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ชุด บ้านหลวงของเรา ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้ศึกษาได้นำแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนไปทำการสอบก่อนเรียน (Pre - test) กับกลุ่มเป้าหมายแล้วรวบรวมคะแนน บันทึกลงในตารางที่กำหนด หลังจากนั้นได้ดำเนินการสอนด้วยตนเอง ตามแผนการจัดการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม แล้วให้นักเรียนทำกิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู้ บันทึกคะแนนลงในตารางที่กำหนด หลังจากทำการสอนเรียบร้อยแล้ว ผู้ศึกษาได้นำแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน (Post - test) ไปทดสอบกับกลุ่มเป้าหมาย แล้วรวบรวมคะแนน บันทึกลงในตารางที่กำหนด และผู้ศึกษาได้นำแบบวัดความพึงพอใจไปสอบถามกับกลุ่มเป้าหมายรวบรวมคะแนน บันทึกลงในตารางที่กำหนด แล้วนำคะแนนที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูล ในการวิเคราะห์ข้อมูลผู้ศึกษาได้วิเคราะห์หาประสิทธิภาพของหนังสือส่งเสริมการอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ชุด บ้านหลวงของเรา วิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการเรียนด้วยการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ชุดบ้านหลวงของเรา โดยใช้การแจกแจงของที (t-test-independent) และวิเคราะห์ความพึงพอใจ ของ
นักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ชุด บ้านหลวงของเรา
    ผลการศึกษา พบว่า ประสิทธิภาพของหนังสือส่งเสริมการอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ชุดบ้านหลวงของเรา เท่ากับ 88.93/91.00  แสดงว่า หนังสือส่งเสริมการอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ชุด บ้านหลวงของเรา มีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์ 80/80 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนที่เรียนด้วยหนังสือส่งเสริมการอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ชุดบ้านหลวงของเรา มีค่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .01 โดยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนมีค่าสูงกว่าก่อนเรียน และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ชุดบ้านหลวงของเรา โดยรวมอยู่ในระดับมาก

volsung

  • Hero Member
  • *****
  • Offline Offline
  • Posts: 5,440
  • บ้านพักครู.คอม

сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
 

Page created in 0.189 seconds with 27 queries.