หน้าบ้านพักครู

Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

ขอบคุณที่แวะเยี่ยมเยือน เชิญโหลดและ เผยแพร่สื่อการเรียนการสอน

Author Topic: บทคัดย่อ หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด แกะรอยคำขวัญอำเภอปง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  (Read 1338 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

nop2500

  • Guest

ชื่อรายงาน   :   ผลการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน  ชุดแกะรอยคำขวัญอำเภอปง 
   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่  2
ผู้รายงาน   :   นางอารี  หาญจริง
ปีการศึกษา   :   2553

บทคัดย่อ

   การรายงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  เพื่อหาประสิทธิภาพของการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน  ชุด แกะรอยคำขวัญอำเภอปง  กลุ่มสาระเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่  2  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านและเขียนก่อนเรียนและหลังเรียน  โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน  ชุด แกะรอยคำขวัญอำเภอปง  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่  2  และเพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีผลต่อการเรียนรู้  โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน  ชุด แกะรอยคำขวัญอำเภอปง  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่  2  ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  2  โรงเรียนบ้านใหม่ปางค่า(ภูลังกาอนุสรณ์)  อำเภอปง  จังหวัดพะเยา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา  เขต  2 
ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2553  จำนวน  18  คน  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย  หนังสือส่งเสริมการอ่าน  ชุด แกะรอยคำขวัญอำเภอปง  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่  2  จำนวน  5  เล่ม  แผนการจัดการเรียนรู้  จำนวน  22  แผน  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านและเขียนเรื่องหนังสือส่งเสริมการอ่าน  ชุด แกะรอยคำขวัญอำเภอปง  เป็นแบบเลือกตอบ  20  ข้อ  มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ  0.74  และแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อการจัดการเรียนรู้  โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน  ชุด แกะรอยคำขวัญอำเภอปง  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่  2  จำนวน  10  ข้อ  วิเคราะห์ข้อมูลค่าร้อยละและค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ผลการศึกษา
1.หนังสือส่งเสริมการอ่าน  ชุดแกะรอยคำขวัญอำเภอปง  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่  2  ทั้ง  5  เล่ม  มีประสิทธิภาพ  87.89/88.33  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้
2.ผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านและเขียนหลังการเรียนของนักเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  โดยมีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ  13.61  คะแนน  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ  2.31  หลังเรียนได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ  17.67  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ  2.00
3.ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้  โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน  ชุด แกะรอยคำขวัญอำเภอปง  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่  2  อยู่ในระดับมาก  โดยมีระดับคะแนนเฉลี่ย  ( = 2.97,   = 0.05)
 

Page created in 0.17 seconds with 25 queries.