หน้าบ้านพักครู

Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

ขอบคุณที่แวะเยี่ยมเยือน เชิญโหลดและ เผยแพร่สื่อการเรียนการสอน

Author Topic: รายงานการพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทย เรื่อง ชนิดของคำ  (Read 2594 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

ruji

 • Guest

ชื่อเรื่อง             รายงานการพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทย
                      เรื่อง  ชนิดของคำ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6
ผู้ศึกษาค้นคว้า     นางสาวรุจิรา  ลับไธสง
 ปีที่ศึกษาค้นคว้า   2554

บทคัดย่อ

   การศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้  มีความมุ่งหมายเพื่อสร้างและพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทย  เรื่อง  ชนิดของคำ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  โรงเรียนวัดสิริมงคล  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต  4  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน  80/80   เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทย  เรื่อง  ชนิดของคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  โรงเรียนวัดสิริมงคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต  4  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทย  เรื่อง  ชนิดของคำ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  โรงเรียนวัดสิริมงคล  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต  4  และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  โรงเรียนวัดสิริมงคล  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต  4  ต่อการพัฒนาการเรียนรู้  เรื่อง  ชนิดของคำ  โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทย  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
   กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้  คือ  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  โรงเรียนวัดสิริมงคล  จำนวน  37  คน  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้  คือ  แบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทย  เรื่อง  ชนิดของคำ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  โรงเรียนวัดสิริมงคล  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต  4  ซึ่งมีความสอดคล้องระหว่าง  0.80  ถึง  1.00  แผนการจัดการเรียนรู้  โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทย  เรื่อง  ชนิดของคำ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  โรงเรียนวัดสิริมงคล  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต  4  ซึ่งมีความสอดคล้องระหว่าง  0.60  ถึง  1.00  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่อง  ชนิดของคำ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ซึ่งพบว่ามีความสอดคล้อง (IOC)  ระหว่าง  0.60  ถึง  1.00   มีค่าความยาก (p) ระหว่าง  0.43 -  0.69   มีค่าอำนาจจำแนก (B)  ระหว่าง  0.45 – 0.88 และมีค่าความเชื่อมั่น  ( )  เท่ากับ  0.87  แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการพัฒนาการเรียนรู้  เรื่อง  ชนิดของคำ  โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทย  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ซึ่งพบว่ามีความสอดคล้องระหว่าง  (IOC)  0.60  ถึง  1.00  มีค่าอำนาจจำแนก  ระหว่าง  0.43  ถึง  0.76   และมีค่าความเชื่อมั่น  ()  เท่ากับ  0.89
      
   ผลการศึกษาค้นคว้า  พบว่า
                1.  ประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทย  เรื่อง  ชนิดของคำ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  โรงเรียนวัดสิริมงคล  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต  4  มีค่าเท่ากับ  81.59/82.32  นั่นคือ  แบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทย  เรื่อง  ชนิดของคำ  ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ระหว่างเรียน  โดยรวมร้อยละ  81.59  และผลสัมฤทธิ์หลังเรียน  โดยรวมร้อยละ  82.32   
   2.  ดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทย  เรื่อง  ชนิดของคำ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  โรงเรียนวัดสิริมงคล  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต  4  มีค่าเท่ากับ  0.6869  นั่นคือ  นักเรียนมีความก้าวหน้าเพิ่มขึ้น  คิดเป็นร้อยละ  68.69  เมื่อเรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทย  เรื่อง  ชนิดของคำ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  โรงเรียนวัดสิริมงคล  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต  4
   3.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่อง  ชนิดของคำโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทย  กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  โรงเรียนวัดสิริมงคล  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต  4  หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .01  นั่นคือ  มีความคลาดเคลื่อนของการทดสอบไม่ถึงร้อยละ 1   
                4.  ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  โรงเรียนวัดสิริมงคล  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต  4  ต่อการพัฒนาการเรียนรู้  เรื่อง  ชนิดของคำ  โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทย  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ  มาก  เมื่อพิจารณารายข้อ  พบว่า  นักเรียนมีความพึงพอใจสูงที่สุด  คือ  เมื่อทำกิจกรรมในแบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทยแล้วนักเรียนเข้าใจบทเรียน  รองลงมา  คือ  นักเรียนสามารถฝึกฝนด้วยตนเองนอกเวลาเรียน  และเรียงลำดับเนื้อหา  จากง่ายไปหายาก  เข้าใจง่าย  ซึ่งมีความพึงพอใจในระดับ  มากที่สุด  และข้อที่มีความพึงพอใจต่ำสุด  คือ  กิจกรรมมีความหลากหลาย ไม่จำเจ  ซึ่งมีความพึงพอใจ  อยู่ในระดับมาก

volsung

 • Hero Member
 • *****
 • Online Online
 • Posts: 15,620
 • บ้านพักครู.คอม

volsung

 • Hero Member
 • *****
 • Online Online
 • Posts: 15,620
 • บ้านพักครู.คอม

инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинйоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
 

Page created in 0.325 seconds with 28 queries.