หน้าบ้านพักครู

Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

ขอบคุณที่แวะเยี่ยมเยือน เชิญโหลดและ เผยแพร่สื่อการเรียนการสอน

Author Topic: ชุดฝึกทักษะการประโดิษฐ์โคมไฟยี่เป็งปีนักษัตรจากกระดาษสา  (Read 2149 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

วิชัย ชื่อหลาย

  • Guest

ชื่อเรื่อง      รายงานผลการใช้ชุดฝึกทักษะการประดิษฐ์โคมไฟยี่เป็งปีนักษัตจากกระดาษสา         
                        กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ผู้รายงาน          นายวิชัย  ชื่อหลาย
      ตำแหน่งครู  วิทยฐานะชำนาญการ โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง  อำเภอเมืองปาน             
                       จังหวัดลำปาง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง  เขต  3 
ปีการศึกษา    2554
บทคัดย่อ
   การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดฝึกทักษะการประดิษฐ์โคมไฟยี่เป็งปีนักษัตรจากกระดาษสา ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 และเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การประดิษฐ์โคมไฟยี่เป็งปีนักษัตรจากกระดาษสา ก่อนเรียนและหลังเรียนจากการใช้ชุดฝึกทักษะการประดิษฐ์โคมไฟยี่เป็งปีนักษัตรจากกระดาษสา และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดฝึกทักษะการประดิษฐ์ เรื่องการประดิษฐ์โคมไฟยี่เป็งปีนักษัตรจากกระดาษสา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษา คือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 จำนวน 14 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ชุดฝึกทักษะการประดิษฐ์โคมไฟยี่เป็งปีนักษัตรจากกระดาษสา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 12 ชุด แผนการจัดการเรียนรู้ การประดิษฐ์โคมไฟยี่เป็งปีนักษัตรจากกระดาษสา จำนวน 12 แผน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การประดิษฐ์โคมไฟยี่เป็ง กลุ่มสาระ การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 20 ข้อ และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้ชุดฝึกทักษะการประดิษฐ์ โคมไฟยี่เป็งปีนักษัตรจากกระดาษสา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 1 ฉบับ 10 ข้อ ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่า ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบค่า t-test
   ผลการศึกษา พบว่า ชุดฝึกทักษะการประดิษฐ์โคมไฟยี่เป็งปีนักษัตรจากกระดาษสา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพโดยรวม E1/E2 เท่ากับ 81.30/84.64 สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้คือ 80/80 และนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์การประดิษฐ์โคมไฟยี่เป็งปีนักษัตรจากกระดาษสา หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติระดับ 0.01 โดยหลังเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 16.93 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.27  ก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 11.43 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.41 และนักเรียน      มีความพึงพอใจต่อการใช้ชุดฝึกทักษะการประดิษฐ์ เรื่องการประดิษฐ์โคมไฟยี่เป็งปีนักษัตรจากกระดาษสา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยรวมอยู่ในระดับมาก (  =  4.46 , S.D = 0.503) ซึ่งมีความพึงพอใจด้านการจัดเวลาในการทำกิจกรรมแต่ละแบบฝึกได้อย่างเหมาะสม และนักเรียนนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ มากกว่าด้านอื่น

วิรินทรา

  • Guest

เป็นชุดฝึกที่ดีเหมาะสำรับนักเรียนชั้นประถม

volsung

  • Hero Member
  • *****
  • Online Online
  • Posts: 4,061
  • บ้านพักครู.คอม

 

Page created in 0.821 seconds with 27 queries.