หน้าบ้านพักครู

Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

ขอบคุณที่แวะเยี่ยมเยือน เชิญโหลดและ เผยแพร่สื่อการเรียนการสอน

Author Topic: เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  (Read 1525 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

บุญยัง พ้นภัย

  • Guest

ชื่อเรื่อง        การพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่านกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  โรงเรียนท่าข้ามวิทยา
ผู้ศึกษา   บุญยัง  พ้นภัย
โรงเรียน   โรงเรียนท่าข้ามวิทยา  อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
ปีการศึกษา   ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2554

บทคัดย่อ
   
    ในการศึกษาการพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนท่าข้ามวิทยา ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1) เพื่อหาคุณภาพ    ของหนังสือส่งเสริมการอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนท่าข้ามวิทยา  2) เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของหนังสือส่งเสริมการอ่าน กลุ่มสาระ       การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนท่าข้ามวิทยา จำนวน 4 เล่ม ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระ        การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 ก่อนและหลังการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน        4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 ที่มีต่อหนังสือส่งเสริม       การอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนท่าข้ามวิทยา กลุ่มเป้าหมายในการศึกษา ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนท่าข้ามวิทยา            ปีการศึกษา 2554 จำนวน 101 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นนักเรียน            ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 จำนวน 35 คน ได้มาโดยการคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วยแผนการจัด    การเรียนรู้ประกอบการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน จำนวน 12 แผน หนังสือส่งเสริมการอ่าน จำนวน 4 เล่ม แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อ มีค่าความยากง่ายระหว่าง 0.57 ถึง 0.74 มีค่าอำนาจจำแนกระหว่าง 0.22 ถึง 0.67 และมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.74 แบบวัดความพึงพอใจ แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ได้ความเชื่อมั่นค่าเท่ากับ 0.78 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย  ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐาน ใช้ค่า ที ( t- test )
 

Page created in 0.093 seconds with 25 queries.