หน้าบ้านพักครู

Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

ขอบคุณที่แวะเยี่ยมเยือน เชิญโหลดและ เผยแพร่สื่อการเรียนการสอน

Author Topic: การจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวประกอบเพลง เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาธรรมชาติด้านการพูด  (Read 1909 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

บัวสร วุฒิศักดิ์ชัยกุล

  • Guest

เรื่อง    การจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวประกอบเพลง เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาธรรมชาติ ด้านการพูดสำหรับเด็กปฐมวัย
ผู้ศึกษา    นางสาวบัวสร  วุฒิศักดิ์ชัยกุล
ปีการศึกษา   2554

บทคัดย่อ
การจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวประกอบเพลง เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาธรรมชาติด้านการพูด สำหรับเด็กปฐมวัย มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลการพัฒนาทักษะภาษาธรรมชาติ ด้านการพูดก่อนและหลัง โดยการจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวประกอบเพลงสำหรับเด็กปฐมวัย และเพื่อเปรียบเทียบทักษะภาษาธรรมชาติด้านการพูดของเด็กปฐมวัย ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวประกอบเพลง กลุ่มเป้าหมาย ที่ใช้ในการพัฒนาครั้งนี้ได้แก่เด็กนักเรียนชาย – หญิงที่มีอายุระหว่าง 4 – 5 ปี ซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในชั้นอนุบาลปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนบ้านดอนกลาง (กิดารีศึกษาคาร) อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก จำนวน 18 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง เนื่องจากเป็นนักเรียนทั้งหมดของห้องผู้รายงาน  เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาครั้งนี้  แผนการจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวประกอบเพลง และแบบประเมินความสามารถทางภาษาธรรมชาติด้านการพูดของเด็กปฐมวัย การวิเคราะห์ข้อมูล  หาค่าสถิติพื้นฐาน คะแนนความสามารถทางภาษาธรรมชาติด้านการพูดของเด็กปฐมวัย ก่อนการทดลอง และหลังการทดลอง โดยนำข้อมูลไปหาค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  และวิเคราะห์เปรียบเทียบความสามารถทางภาษาธรรมชาติด้านการพูดก่อนการทดลองและหลังการทดลองโดยใช้ t – test แบบ Dependent คำนวณโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป

สรุปผลการศึกษาพบว่า
ความสามารถทางภาษาธรรมชาติด้านการพูด  ในภาพรวม ก่อนการทดลอง มีค่าเฉลี่ย 5.00 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.06  หลังการทดลอง มีค่าเฉลี่ย 10.56 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.12  และเมื่อจำแนกเป็นรายด้านพบว่า การบอกชื่อของสิ่งของ ก่อนการทดลอง มีค่าเฉลี่ย 1.83 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.29 หลังการทดลอง มีค่าเฉลี่ย 3.56  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .62 การสร้างประโยคสมบูรณ์ ก่อนการทดลองมีค่าเฉลี่ย 1.78 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .88 หลังการทดลอง มีค่าเฉลี่ย 3.50 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.25  การเล่าเรื่องตามลำดับเหตุการณ์ ก่อนการทดลองมีค่าเฉลี่ย 1.39 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.33  หลังการทดลอง มีค่าเฉลี่ย 3.50  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.25
ความสามารถทางภาษาธรรมชาติ ด้านการพูด ในภาพรวม หลังการทดลอง เด็กปฐมวัยมีความสามารถทางภาษาธรรมชาติด้านการพูดสูงขึ้น อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และเมื่อจำแนกเป็นรายด้านพบว่าการบอกชื่อของสิ่งของ การสร้างประโยคสมบูรณ์ และการเล่าเรื่องตามลำดับเหตุการณ์ หลังการทดลอง พบว่า สูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
 

Page created in 0.041 seconds with 25 queries.