หน้าบ้านพักครู

Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

ขอบคุณที่แวะเยี่ยมเยือน เชิญโหลดและ เผยแพร่สื่อการเรียนการสอน

Author Topic: บทคัดย่อ หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดแกะรอยคำขวัญอำเภอปง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  (Read 1942 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

A504

 • Guest

ชื่อรายงาน   :ผลการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน  ชุดแกะรอยคำขวัญอำเภอปง 
      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่  2
ผู้รายงาน   :   นางอารี  หาญจริง
ปีการศึกษา   :   2553


บทคัดย่อ   การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  เพื่อหาประสิทธิภาพของการใช้หนังสือส่งเสริม
การอ่าน  ชุด แกะรอยคำขวัญอำเภอปง  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่  2 
เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านและเขียนก่อนเรียนและหลังเรียน  โดยใช้หนังสือส่งเสริม
การอ่าน  ชุด แกะรอยคำขวัญอำเภอปง  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่  2
และเพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีผลต่อการเรียนรู้  โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน
ชุด แกะรอยคำขวัญอำเภอปง  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่  2  ประชากร
ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  2  โรงเรียนบ้านใหม่ปางค่า  (ภูลังกาอนุสรณ์)  อำเภอปง  จังหวัดพะเยา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา  เขต  2 
ภาคเรียนที่  1 ปีการศึกษา  2553  จำนวน  18  คน  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย  หนังสือส่งเสริมการอ่าน  ชุด แกะรอยคำขวัญอำเภอปง  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษา
ปีที่  2  จำนวน  5  เล่ม  แผนการจัดการเรียนรู้  จำนวน  22  แผน  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านและเขียนเรื่องหนังสือส่งเสริมการอ่าน  ชุด แกะรอยคำขวัญอำเภอปง  เป็นแบบเลือกตอบ  20  ข้อ  มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ  0.74  และแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อการจัดการเรียนรู้  โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน  ชุด แกะรอยคำขวัญอำเภอปง  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  2  จำนวน  10  ข้อ  วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการใช้ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ยและ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการศึกษา
1.   หนังสือส่งเสริมการอ่าน  ชุดแกะรอยคำขวัญอำเภอปง  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่  2  ทั้ง  5  เล่ม  มีประสิทธิภาพ  87.89/88.33  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้
2.   ผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านและเขียนหลังการเรียนของนักเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  โดยมีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ  13.61 คะแนน  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ  2.31  หลังเรียนได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ  17.67  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ  2.00
3.   ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้  โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน  ชุดแกะรอยคำขวัญอำเภอปง  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่  2  อยู่ในระดับดีมาก  โดยมีระดับคะแนนเฉลี่ย  ( = 2.97,   = 0.05)
« Last Edit: March 06, 2012, 04:40:42 AM by บ้านพักครู.คอม »

volsung

 • Hero Member
 • *****
 • Offline Offline
 • Posts: 5,440
 • บ้านพักครู.คอม

volsung

 • Hero Member
 • *****
 • Offline Offline
 • Posts: 5,440
 • บ้านพักครู.คอม

сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
 

Page created in 0.214 seconds with 27 queries.