หน้าแรก  หน้าแรก    ช่วยเหลือ    ค้นหา    ปฏิทิน    เข้าสู่ระบบ    สมัครสมาชิก   

 
Column Update!
รายงานผลการใช้แบบฝึก...
ชื่อเรื่อง    รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศา...
กฎของลูกเสือสำรอง-สา...
กฎของลูกเสือสำรอง-สามัญ...
รายงานการพัฒนาบทเรีย...
ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาบทเรียนวีดีทัศน์ เรื่อง กายบริ...
ต้นกำเนิดเพลงเด็กดี...
กำเนิดเพลงเด็กดีสำหรับเพลงเด็กดีนี้ ประพันธ์คำร้องโดยครู...
เผยแพร่ผลงาน สื่อนวั...
เผยแพร่ผลงาน สื่อนวัตกรรม...

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

เมื่อ: มีนาคม 06, 2012, 12:15:53 AM
1058 view | 0 comment
Bookmark and Share
ชื่อรายงาน   :ผลการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน  ชุดแกะรอยคำขวัญอำเภอปง 
      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่  2
ผู้รายงาน   :   นางอารี  หาญจริง
ปีการศึกษา   :   2553


บทคัดย่อ   การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  เพื่อหาประสิทธิภาพของการใช้หนังสือส่งเสริม
การอ่าน  ชุด แกะรอยคำขวัญอำเภอปง  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่  2 
เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านและเขียนก่อนเรียนและหลังเรียน  โดยใช้หนังสือส่งเสริม
การอ่าน  ชุด แกะรอยคำขวัญอำเภอปง  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่  2
และเพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีผลต่อการเรียนรู้  โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน
ชุด แกะรอยคำขวัญอำเภอปง  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่  2  ประชากร
ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  2  โรงเรียนบ้านใหม่ปางค่า  (ภูลังกาอนุสรณ์)  อำเภอปง  จังหวัดพะเยา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา  เขต  2 
ภาคเรียนที่  1 ปีการศึกษา  2553  จำนวน  18  คน  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย  หนังสือส่งเสริมการอ่าน  ชุด แกะรอยคำขวัญอำเภอปง  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษา
ปีที่  2  จำนวน  5  เล่ม  แผนการจัดการเรียนรู้  จำนวน  22  แผน  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านและเขียนเรื่องหนังสือส่งเสริมการอ่าน  ชุด แกะรอยคำขวัญอำเภอปง  เป็นแบบเลือกตอบ  20  ข้อ  มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ  0.74  และแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อการจัดการเรียนรู้  โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน  ชุด แกะรอยคำขวัญอำเภอปง  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  2  จำนวน  10  ข้อ  วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการใช้ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ยและ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการศึกษา
1.   หนังสือส่งเสริมการอ่าน  ชุดแกะรอยคำขวัญอำเภอปง  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่  2  ทั้ง  5  เล่ม  มีประสิทธิภาพ  87.89/88.33  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้
2.   ผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านและเขียนหลังการเรียนของนักเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  โดยมีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ  13.61 คะแนน  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ  2.31  หลังเรียนได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ  17.67  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ  2.00
3.   ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้  โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน  ชุดแกะรอยคำขวัญอำเภอปง  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่  2  อยู่ในระดับดีมาก  โดยมีระดับคะแนนเฉลี่ย  ( = 2.97,   = 0.05)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 06, 2012, 11:40:42 AM โดย บ้านพักครู.คอม »

ยังไม่มีความคิดเห็น

 


บ้านพักครูบอร์ด โหลดสื่อ นวัตกรรมฟรี กระดานย้าย ทิปฯโปรแกรมคอมพิวเตอร์
©สสงวนลิขสิทธิ์ ห้ามลอกเลียนแบบไม่ว่าส่วนใด ส่วนหนึ่ง ของเว็บไซต์ รวมถึงเนื้อหา รูปภาพ และอื่น ๆ

[[กลับขึ้นข้างบน]]