หน้าบ้านพักครู

Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

ขอบคุณที่แวะเยี่ยมเยือน เชิญโหลดและ เผยแพร่สื่อการเรียนการสอน

Author Topic: การใช้ชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่2  (Read 1992 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

krooaoy

  • Newbie
  • *
  • Offline Offline
  • Posts: 1

ชื่อเรื่อง                 การใช้ชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่  2                           
                            เรื่อง  โจทย์ปัญหาระคน  โดยเน้นคุณธรรม
ผู้รายงาน    นางบุษบา  พูนสีมา
บทคัดย่อ
การใช้ชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่  2  เรื่อง  โจทย์ปัญหาระคน โดยเน้นคุณธรรม  ประกอบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ  มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์   กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  เรื่อง  โจทย์ปัญหาระคน  โดยเน้นคุณธรรม ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 70 / 70  เพื่อเปรียบเทียบ  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่  2  เรื่อง โจทย์ปัญหาระคน
โดยเน้นคุณธรรม  ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้ชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์  และเพื่อศึกษาดรรชนีประสิทธิผลของชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่  2  เรื่อง  โจทย์ปัญหาระคน  โดยเน้นคุณธรรม  กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการรายงานเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  จำนวน 16  คน  ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา 2553  โรงเรียนบ้านฝายโบสถ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา  เขต  5 ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย  ชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์  จำนวน  10  ชุด แผนการจัดการเรียนรู้  จำนวน  10  แผน   ทำการสอนจำนวน  22  ชั่วโมง  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชนิดเลือกตอบ  3  ตัวเลือก  30  ข้อ  จำนวน  1  ฉบับ  ซึ่งมีค่าความยากง่ายตั้งแต่  0.25  ถึง  0.76  ค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่  0.24  ถึง  0.78 
ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ  0.84  สถิติที่ใช้  คือ  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมุติฐานใช้  t – test  (Dependent  Samples)   ผลการรายงานค้นคว้า  พบว่า
1.   แบบฝึกทักษะการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่  2  เรื่อง      การบวกและการลบจำนวนนับที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100  ที่ผู้รายงานสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ  80.37 / 79.80  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์  70 / 70  ที่ตั้งไว้ 
          2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่  2  เรื่อง       โจทย์ปัญหาระคน  โดยเน้นคุณธรรม  โดยการใช้ชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์   เพิ่มขึ้นจากก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
3. ดัชนีประสิทธิผลของชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ มีค่าเท่ากับ  0.6510  ซึ่งหมายความว่า  นักเรียนมีความรู้หลังเรียนเพิ่มขึ้นร้อยละ  65.10 
              ดังนั้น  ครูผู้สอนคณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่  2  สามารถนำชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์
ที่ผู้รายงานสร้างขึ้นไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ให้สูงขึ้น  และมีการพัฒนาชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่  2  ในเนื้อหาอื่น ๆ  และระดับชั้นต่าง ๆ ต่อไปให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
 

Page created in 0.065 seconds with 27 queries.