หน้าบ้านพักครู

Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

ขอบคุณที่แวะเยี่ยมเยือน เชิญโหลดและ เผยแพร่สื่อการเรียนการสอน

Author Topic: การพัฒนาชุดการเรียน ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5Es)  (Read 1736 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

นางสาวธาริณี สิทธิ

  • Guest

ชื่อเรื่อง            การพัฒนาชุดการเรียน  ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้  (5Es) 
     เรื่องพันธะโคเวเลนต์   วิชาเคมีเพิ่มเติม  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4
ผู้รายงาน         นางสาวธาริณี  สิทธิ
ปีที่ศึกษา         2555

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาชุดการเรียน  ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้  (5Es)  เรื่องพันธะโคเวเลนต์  รายวิชาเคมีเพิ่มเติม  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน  80/80  2)  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  ระหว่างก่อนและ
หลังการเรียน  โดยใช้ชุดการเรียน  ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้  (5Es)   เรื่องพันธะโคเวเลนต์รายวิชาเคมีเพิ่มเติม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  3)  เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลของชุดการเรียน  ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้  (5Es)  เรื่องพันธะโคเวเลนต์รายวิชาเคมีเพิ่มเติม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   4)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการใช้ชุดการเรียนตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้  (5Es)  เรื่องพันธะโคเวเลนต์  รายวิชาเคมีเพิ่มเติม  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ได้แก่  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 โรงเรียนกำแพง  อำเภออุทุมพรพิสัย   จังหวัดศรีสะเกษ  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 ที่เลือกเรียนรายวิชาเคมีเพิ่มเติม จำนวน 40 คน  ซึ่งได้มาโดยวิธีเลือกแบบเจาะจง (Purposive  Sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล   คือ  แผนการจัดการเรียนรู้  ชุดการเรียน ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้  (5Es)  เรื่องพันธะโคเวเลนต์   แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน ต่อการใช้ชุดการเรียน  ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้  (5Es)  เรื่องพันธะโคเวเลนต์สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และการทดสอบ  t – test  แบบ One  Sample 


   ผลการศึกษาพบว่า
1.  ชุดการเรียน ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้  (5Es)  เรื่องพันธะโคเวเลนต์ 
รายวิชาเคมีเพิ่มเติม   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ที่มีประสิทธิภาพ  85.34/81.13
2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  ที่เรียนโดยใช้ชุดการเรียน  ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้  (5Es)  เรื่องพันธะโคเวเลนต์  รายวิชาเคมีเพิ่มเติม  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .05
3.  ชุดการเรียนตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้  (5Es)   เรื่องพันธะโคเวเลนต์  รายวิชาเคมีเพิ่มเติม  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น  มีประสิทธิผลเท่ากับ  0.68
4.  ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดการเรียน
ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้  (5Es)  เรื่องพันธะโคเวเลนต์  รายวิชาเคมีเพิ่มเติม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  อยู่ในระดับเหมาะสมมากที่สุด
   
โดยสรุปชุดการเรียน ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้  (5Es)  เรื่องพันธะโคเวเลนต์รายวิชาเคมีเพิ่มเติม  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพ สามารถช่วยให้นักเรียน  เรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  มีความรู้  ความสามารถ  มีการพัฒนาทางการเรียนสูงขึ้นเป็นที่น่าพอใจ จึงควรสนับสนุนส่งเสริมให้ครูนำไปใช้ในการเรียนการสอนอย่างกว้างขวาง 

Page created in 0.152 seconds with 25 queries.