หน้าบ้านพักครู

Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

ขอบคุณที่แวะเยี่ยมเยือน เชิญโหลดและ เผยแพร่สื่อการเรียนการสอน

Author Topic: ารพัฒนาชุดการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง ชนิดของคำ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึ  (Read 1883 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

ครูปราณี

  • Guest

ชื่อเรื่อง         การพัฒนาชุดการสอน  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง  ชนิดของคำ
            สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6 
ผู้วิจัย          นางปราณี  ศิลา
โรงเรียน         โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ     ปีที่พิมพ์    2553

บทคัดย่อ

      การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์  1) เพื่อพัฒนาชุดการสอน  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง  ชนิดของคำ  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2)  เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของชุดการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
เรื่อง  ชนิดของคำ  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน  เรื่อง  ชนิดของคำ  ด้วยชุดการสอนที่พัฒนาขึ้น   และ 4)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนเรื่อง  ชนิดของคำ  ด้วยชุดการสอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยได้แก่  นักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6/3  โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต  3  จำนวน 40 คน เป็นนักเรียนที่กำลังเรียนอยู่ในภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2553  ซึ่งได้มาโดยคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เนื่องจากผู้วิจัยทำหน้าที่เป็นครูที่ปรึกษาประจำชั้น การทดลองได้ดำเนินการตามแบบแผนการทดลองแบบ One  Group  Pretest – Posttest Design เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย ชุดการสอน จำนวน 14 ชุด แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์  เรื่อง ชนิดของคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ซึ่งมีค่าความยากตั้งแต่ 0.39 - 0.78 ค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่ 0.43 - 0.71 และความเชื่อมั่นของแบบทดสอบเท่ากับ  .96 และแบบสอบถามความพึงพอใจ  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่  ค่าเฉลี่ยร้อยละ ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่า  t

      ผลการวิจัยปรากฏดังนี้
         1. ชุดการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  เรื่อง  ชนิดของคำ  สำหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น  มีผลคะแนนจากการทำแบบทดสอบย่อยระหว่างเรียน จำนวน  40  คน  เฉลี่ยเท่ากับ  121.53  คิดเป็นร้อยละ 86.80  จากคะแนนเต็ม  140
 คะแนน  และคะแนนจากการทำแบบทดสอบหลังเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  34.35  คิดเป็นร้อยละ 85.88  จากคะแนนเต็ม 40 คะแนน หมายความว่าชุดการสอนที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพต่อกระบวนการเรียนการสอนทำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ระหว่างเรียนร้อยละ 86.80  และมีผลทำให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้เรียนร้อยละ  85.88  ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์  80/80 
ที่กำหนดไว้
         2. ดัชนีประสิทธิผล  (The Effectiveness Index)   ของชุดการสอน กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย  เรื่อง  ชนิดของคำ  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นเท่ากับ  0.7030  หมายถึง  นักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นจากก่อนเรียนคิดเป็นร้อยละ 70.30
         3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  หลังเรียน
ชุดการสอน  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  เรื่อง  ชนิดของคำ  สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .05
         4. นักเรียนมีความพึงพอใจในการเรียนชุดการสอน  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   เรื่อง  ชนิดของคำ  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โดยรวมอยู่ในระดับ มาก 
      โดยสรุป  ชุดการสอน  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   เรื่อง  ชนิดของคำ  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเหมาะสม  ทำให้นักเรียน
มีผลสัมฤทธิ์เพิ่มสูงขึ้น   และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียน  จึงควรสนับสนุนให้ครูนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนต่อไป 
 

Page created in 0.038 seconds with 25 queries.