หน้าบ้านพักครู

Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

ขอบคุณที่แวะเยี่ยมเยือน เชิญโหลดและ เผยแพร่สื่อการเรียนการสอน

Author Topic: เผยแพร่ผลงานวิจัย นางนุชนาถ สันทัยพร โรงเรียนบ้านแสลงพันบุณเยิง  (Read 2106 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

นางนุชนาถ สันทัยพร

 • Guest

ชื่องานวิจัย     การศึกษาพัฒนาการความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็กโดยใช้กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์แบบสื่อประสมชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ้านแสลงพันบุญเยิง   
อำเภอเมืองสุรินทร์   จังหวัดสุรินทร์
ผู้ทำการวิจัย      นางนุชนาถ  สันทัยพร
ปีที่ทำการวิจัย   ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2552
บทคัดย่อ

   การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  (1) เพื่อศึกษาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็ก (2) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็กก่อนและหลังการกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์แบบสื่อประสม (3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนภายหลังการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์โดยใช้กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์แบบสื่อประสม   กลุ่มเป้าหมายคือ นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ้านแสลงพันบุญเยิง ตำบลแสลงพันธ์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 1 ห้องเรียนจำนวน 25 คน  ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง การออกแบบการวิจัย เป็นการวิจัยเชิงการทดลอง   มีการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ (1) แผนการจัดประสบการณ์กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์แบบสื่อประสม จำนวน 40 แผน ค่าดัชนีความสอดคล้อง(IOC) เท่ากับ 0.97 (2)  แบบประเมินความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็กค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) เท่ากับ 0.94 (3) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) เท่ากับ 1  การทดสอบคุณภาพของเครื่องมือโดยผู้เชี่ยวชาญจำนวน 5 ท่าน ผู้วิจัยดำเนินการการทดลองเป็นระยะเวลา 8 สัปดาห์ จำนวน 40 ครั้ง  ระหว่าง  วันที่ 23 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2552  ถึงวันที่ 22 เดือนมกราคม พ.ศ. 2553เวลา สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่  ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบโดยหาค่าที (t-test)

   ผลการวิจัยพบว่า   ความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็กก่อนเรียน นักเรียนมีความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็กอยู่ในระดับต่ำ หลังจากที่ทำการฝึกปฏิบัติกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์โดยใช้สื่อประสม นักเรียนมีความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็กในระดับสูง ความแตกต่างระหว่างก่อนจัดประสบการณ์และหลังจัดประสบการณ์ มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงว่า นักเรียนมีความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็กดีขึ้นอย่างชัดเจน และนักเรียนมีความพึงพอใจในกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์แบบสื่อประสมในระดับมาก

volsung

 • Hero Member
 • *****
 • Online Online
 • Posts: 7,466
 • บ้านพักครู.คอม

volsung

 • Hero Member
 • *****
 • Online Online
 • Posts: 7,466
 • บ้านพักครู.คอม

сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
 

Page created in 0.298 seconds with 27 queries.