หน้าบ้านพักครู

Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

ขอบคุณที่แวะเยี่ยมเยือน เชิญโหลดและ เผยแพร่สื่อการเรียนการสอน

Author Topic: การพัฒนาแบบฝึกทักษะภาษาไทย เรื่อง หลักการใช้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  (Read 2504 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

sirintip

  • Guest

ชื่อเรื่อง         การพัฒนาแบบฝึกทักษะภาษาไทย  เรื่อง หลักการใช้ภาษาไทย 
         ชั้นประถมศึกษาปีที่  3
ผู้ศึกษาค้นคว้า      นางศิรินทร์ทิพย์   ชาลีวรรณ์
ปีที่ศึกษา         2554

บทคัดย่อ

   การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์  1)  เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะภาษาไทย เรื่อง หลักภาษาและการใช้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  2) เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะภาษาไทย  เรื่อง หลักการใช้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  3)  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนหลังได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วย แบบฝึกทักษะภาษาไทย เรื่อง หลักการใช้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  4)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะภาษาไทย เรื่อง หลักการใช้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
   กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวนนักเรียน  22  คน  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนอนุบาลปากคาด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ ซึ่งได้มาโดยคัดเลือกเป็นกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีเลือกแบบเจาะจง  เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วย  แผนการจัดการเรียนรู้  จำนวน  18  แผน แบบฝึกทักษะภาษาไทย  เรื่อง หลักการใช้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่  3  จำนวน  8  ชุด  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ  3  ตัวเลือก  จำนวน  30  ข้อ  จำนวน 1 ฉบับ ซึ่งมีค่าความยากง่ายตั้งแต่  0.25  ถึง  0.76  ค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่  0.25  ถึง  0.93  ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ  0.84   และแบบสอบถามวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะภาษาไทย  เรื่อง  หลักการใช้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่  3  จำนวน  10  ข้อ  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และการทดสอบสมมติฐานใช้  t – test  (Dependent  Samples) 
   ผลการศึกษาค้นคว้า  พบว่า
   1.แบบฝึกทักษะวิชาภาษาไทย เรื่อง หลักการใช้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่  3  ที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ  86.14/89.85  ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้  80/80
   2.ดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะวิชาภาษาไทย เรื่อง หลักการใช้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่  3 มีค่าเท่ากับ  0.7254  แสดงว่านักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 72.54
   3. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะภาษาไทย เรื่อง หลักการใช้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ผู้รายงานสร้างขึ้นได้คะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
   4. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ การใช้แบบฝึกทักษะภาษาไทย เรื่อง หลักการใช้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่  3  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.60  ซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุด
 

Page created in 0.045 seconds with 25 queries.