หน้าบ้านพักครู

Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

ขอบคุณที่แวะเยี่ยมเยือน เชิญโหลดและ เผยแพร่สื่อการเรียนการสอน

Author Topic: เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  (Read 1861 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

สถิตย์ ลิ่มสกุล

  • Guest

ชื่อผลงาน     แนวทางการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
                     ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง จังหวัดพังงา
ผู้วิจัย            นายสถิตย์  ลิ่มสกุล
ปีการศึกษา   2553
   
บทคัดย่อ

   แนวทางการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง จังหวัดพังงา ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบสภาพคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง จังหวัดพังงา และเพื่อหาแนวทางการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง จังหวัดพังงาให้สูงขึ้น ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง จังหวัดพังงา              ปีการศึกษา 2553 จำนวน 363 คน ผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 363 คน ครูผู้สอนที่ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายปกครอง จำนวน 7 คน ครูประจำชั้นและครูที่ปรึกษา จำนวน 16 คน รวมประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ทั้งหมด 749 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แบบประเมินสภาพคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียน จำนวน 4 ชุด แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) เพื่อใช้ในการสัมภาษณ์ผู้บริหารสถานศึกษา และรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และการจัดประชุมครูเพื่อระดมสมอง (Brain Storming) เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาพฤติกรรมของนักเรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง จังหวัดพังงา นำผลการเก็บรวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์เป็นสภาพคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง จังหวัดพังงา และสรุปเป็นแนวทางการพัฒนาพฤติกรรมของนักเรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง จังหวัดพังงา ได้ดังนี้
      1) สภาพคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง จังหวัดพังงา ทั้ง 4 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวบ่งชี้ที่ 1 การมีวินัย มีความรับผิดชอบ และปฏิบัติตามหลักเบื้องต้นของแต่ละศาสนา ตัวชี้วัดที่ 2 มีความเมตตา กรุณา ซื่อสัตย์สุจริต ตัวชี้วัดที่ 3 ใช้สิ่งของและทรัพย์สินอย่างประหยัดและคุ้มค่าทั้งของตนเองและส่วนรวม และตัวชี้วัดที่ 4 ปฏิบัติตนตามขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมไทยและค่านิยมที่พึงประสงค์ ยังต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่โรงเรียนกำหนดไว้ ร้อยละ 80
      2. แนวทางการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง จังหวัดพังงา ที่เหมาะสม ประกอบด้วย 3 แนวทางด้วยกัน คือ                 1) การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียนโดยการสอดแทรกในรายวิชาอื่น 2) การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์โดยตรง และ 3) การจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์โดยการบูรณาการกับวิถีชีวิต ทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน 
 

Page created in 0.075 seconds with 25 queries.