หน้าบ้านพักครู

Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

ขอบคุณที่แวะเยี่ยมเยือน เชิญโหลดและ เผยแพร่สื่อการเรียนการสอน

Author Topic: ผลงานวิชาการ (ปราณี เรียงเงิน)  (Read 1993 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

เผยแพร่ผลงาน ปฐมวัย

 • Guest

ชื่อเรื่อง       การศึกษาความสามารถด้านกล้ามเนื้อเล็ก  โดยใช้ชุดปฏิบัติการในกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ 
   ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่  2 โรงเรียนบ้านโสน (พิทยศึกษา)  ปีการศึกษา  2553 
ผู้วิจัย   ปราณี   เรียงเงิน
ปีที่วิจัย    2553

บทคัดย่อ

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  (1)  เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพชุดปฏิบัติการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์  เพื่อพัฒนาความสามารถด้านกล้ามเนื้อเล็ก  ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ้านโสน (พิทยศึกษา) ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80  (2)  เพื่อเปรียบเทียบคะแนนผลการพัฒนาความสามารถด้านกล้ามเนื้อเล็ก  ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ้านโสน (พิทยศึกษา) ก่อนและหลังการจัดประสบการณ์โดยใช้ชุดปฏิบัติการ (3)  เพื่อศึกษาพฤติกรรมทางสังคมของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่  2  โรงเรียนบ้านโสน (พิทย-ศึกษา)  หลังการจัดประสบการณ์โดยใช้ชุดปฏิบัติการ  (4)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ้านโสน (พิทยศึกษา)  ที่มีต่อการจัดประสบการณ์โดยใช้ชุดปฏิบัติการเพื่อพัฒนาความสามารถด้านกล้ามเนื้อเล็กกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย เป็นนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่  2  ปีการศึกษา 2553  โรงเรียนบ้านโสน (พิทยศึกษา)  อำเภอเมือง  จังหวัดสุรินทร์  จำนวน 21 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  ได้แก่  (1) แผนการจัดประสบการณ์  จำนวน 42  แผน  (2)  ชุดปฏิบัติการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์  จำนวน  42  ชุด  (3)  แบบทดสอบวัดความสามารถด้านกล้ามเนื้อเล็ก  จำนวน  5  ชุด   (4)  แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดปฏิบัติการในกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์  เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)  5  ระดับ  จำนวน 10  ข้อ  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  คือ  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t – test (Dependent Sample) 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
1.  ชุดปฏิบัติการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์  เพื่อพัฒนาความสามารถด้านกล้ามเนื้อเล็ก  ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2  โรงเรียนบ้านโสน  (พิทยศึกษา)  ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น มีประสิทธิภาพเท่ากับ 84.77/90.79  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้  80/80
2.  นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่  2 โรงเรียนบ้านโสน (พิทยศึกษา)  ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา 2553 มีความสามารถด้านกล้ามเนื้อเล็กภายหลังการจัดประสบการณ์โดยใช้ชุดปฏิบัติการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์  สูงกว่าก่อนการจัดประสบการณ์แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
3.  นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่  2  โรงเรียนบ้านโสน (พิทยศึกษา)  ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา 2553  มีพฤติกรรมทางสังคมภายหลังการจัดประสบการณ์โดยใช้ชุดปฏิบัติการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์  อยู่ในระดับดี  คิดเป็นร้อยละ  88.91
4.  นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่  2 โรงเรียนบ้านโสน (พิทยศึกษา)  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2553 มีความพึงพอใจต่อการจัดประสบการณ์โดยใช้ชุดปฏิบัติการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ อยู่ในระดับพึงพอใจมาก  (  =  2.76)

volsung

 • Hero Member
 • *****
 • Online Online
 • Posts: 5,480
 • บ้านพักครู.คอม

volsung

 • Hero Member
 • *****
 • Online Online
 • Posts: 5,480
 • บ้านพักครู.คอม

сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
 

Page created in 0.183 seconds with 27 queries.