หน้าบ้านพักครู

Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

ขอบคุณที่แวะเยี่ยมเยือน เชิญโหลดและ เผยแพร่สื่อการเรียนการสอน

Author Topic: รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะพัฒนาหลักภาษาไทย เรื่อง เรียนรู้ชนิดประโยคชั้น ป.6  (Read 2134 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

สุจิตรา พรมเทพ

  • Guest

รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะพัฒนาหลักภาษาไทย เรื่อง เรียนรู้ชนิดประโยคชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนทุ่งห้าราษฎร์สามัคคีวิทยา อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
บทคัดย่อ ชื่อเรื่อง : รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะพัฒนาหลักภาษาไทย เรื่อง เรียนรู้ชนิดประโยคชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพแบบฝึกทักษะพัฒนา หลักภาษาไทย เรื่อง เรียนรู้ชนิดประโยค ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ให้มีค่าประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนที่เรียนโดยการใช้แบบฝึกทักษะพัฒนาหลักภาษาไทย เรื่อง เรียนรู้ชนิดประโยค ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะพัฒนาหลักภาษาไทย เรื่อง เรียนรู้ชนิดประโยค ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประชากรที่ใช้ศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนทุ่งห้าราษฎร์สามัคคีวิทยา อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 จำนวนทั้งสิ้น 17 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ แบบฝึกทักษะพัฒนาหลักภาษาไทย เรื่อง เรียนรู้ชนิดประโยค ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวนทั้งสิ้น 9 เล่ม แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ชนิดของประโยค ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวนทั้งสิ้น 18 แผน เป็นเวลา 20 ชั่วโมง โดยนับรวมเวลาการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนไว้ด้วย แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนเป็นแบบทดสอบชุดเดียวกันแต่ใช้วิธีการสลับข้อทดสอบและสลับตัวเลือก จำนวนทั้งสิ้น 40 ข้อ 4 ตัวเลือก และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ แบบฝึกทักษะพัฒนาหลักภาษาไทย เรื่อง เรียนรู้ชนิดประโยค ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย (  ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (  )
   ผลการศึกษา พบว่าแบบฝึกทักษะพัฒนาหลักภาษาไทย เรื่อง เรียนรู้ชนิดประโยค ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีค่าประสิทธิภาพรวม เท่ากับ 81.39/82.79 ตามค่าประสิทธิภาพ 80/80 ที่กำหนดไว้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน คิดเป็นร้อยละ 82.79 สูงกว่าร้อยละ 80 ที่กำหนดไว้ โดยมีค่าเฉลี่ย (  ) เท่ากับ 33.12  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (  ) เท่ากับ 1.32 ค่าความก้าวหน้า เท่ากับ 5.47 คิดเป็นร้อยละ 13.68 และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะพัฒนาหลักภาษาไทย เรื่อง เรียนรู้ชนิดประโยค ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยมีค่าเฉลี่ย (  ) เท่ากับ 4.72 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (   ) เท่ากับ 0.47 โดยภาพรวมมีความพึงพอใจมากที่สุด
 

Page created in 0.076 seconds with 25 queries.