หน้าบ้านพักครู

Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

ขอบคุณที่แวะเยี่ยมเยือน เชิญโหลดและ เผยแพร่สื่อการเรียนการสอน

Author Topic: รายงานการพัฒนาแบบฝึกการอ่านเชิงวิเคราะห์  (Read 2042 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

นางพัสดี อุทาทิพย์

  • Guest

ชื่อเรื่อง            รายงานการพัฒนาแบบฝึกการอ่านเชิงวิเคราะห์  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
                      ปีที่ 6               
ผู้รายงาน          นางพัสดี  อุทาทิพย์  ตำแหน่ง  ครู  วิทยฐานะ  ครูชำนาญการ
สถานศึกษา      โรงเรียนบ้านติ้วสันติสุข  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ปีที่พิมพ์             2553

                                                             บทคัดย่อ

   การศึกษาในครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อพัฒนาแบบฝึกการอ่านเชิงวิเคราะห์  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80  เพื่อหาค่าดัชนี  ประสิทธิผลของแบบฝึกการอ่านเชิงวิเคราะห์  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  หลังเรียนด้วยแบบฝึกที่สร้างขึ้นและเพื่อหาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึก  การอ่านเชิงวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนบ้านติ้วสันติสุข  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2553  จำนวน 15  คน ซึ่งได้มาโดยวิธีเลือกแบบเจาะจง  (Purposive  Sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า  คือ  แบบฝึกการอ่านเชิงวิเคราะห์ จำนวน 16  แบบฝึก และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านเชิงวิเคราะห์  ชนิดเลือกตอบ 4  ตัวเลือก จำนวน 30  ข้อ ซึ่งมีค่าความยากง่าย อยู่ระหว่าง .45 - .65  ค่าอำนาจจำแนก  ตั้งแต่  .30 - .73  และมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.87 และแบบสอบถามความพึงพอใจ จำนวน 10 ข้อ ใช้ระยะเวลาในการทดลอง16  ชั่วโมง  ระหว่าง วันที่ 3  – 28 พฤศจิกายน  2553  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  คือ  ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และค่าดัชนีประสิทธิผล  (Effectiveness  Index)
   
                 ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า 
      1.  แบบฝึกการอ่านเชิงวิเคราะห์  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6            มีประสิทธิภาพเท่ากับ  87.25/85.56  สูงกว่าเกณฑ์ 80/80
      2.  ค่าดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกการอ่านเชิงวิเคราะห์  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หลังเรียนด้วยแบบฝึกมีค่าเท่ากับ 0.6331 หมายความว่า  นักเรียนมีความก้าวหน้าและมีความรู้ด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์        ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 63.31
 

Page created in 0.896 seconds with 25 queries.