หน้าบ้านพักครู

Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

ขอบคุณที่แวะเยี่ยมเยือน เชิญโหลดและ เผยแพร่สื่อการเรียนการสอน

Author Topic: หนังสือคำคล้องจอง ปฐมวัย  (Read 5930 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

ประภัสรา อุบลวรรณ

 • Guest

ชื่อเรื่อง        รายงานการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาของเด็กปฐมวัย โดยใช้หนังสือภาพ                       
                ประกอบ   คำคล้องจอง ชั้นอนุบาลปีที่  2
ผู้รายงาน     ประภัสรา  อุบลวรรณ
ปีที่รายงาน   พ.ศ.  2553

บทคัดย่อ

             จากปัญหาที่พบในห้องเรียนในเรื่องการจัดการเรียนการสอนที่ยังไม่บรรลุผลเท่าที่ควร  ทำให้ผู้รายงาน  มีความสนใจที่จะพัฒนาทักษะการใช้ภาษาของเด็กปฐมวัย โดยใช้หนังสือภาพประกอบคำคล้องจอง ชั้นอนุบาลปีที่  2  เพื่อนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้และทักษะด้านการฟัง  การพูด  การอ่านและการเขียน  สำหรับเด็กปฐมวัยที่ยั่งยืนต่อไป  การรายงานครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์ของการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาของเด็กปฐมวัย  โดยใช้หนังสือภาพประกอบคำคล้องจอง  ชั้นอนุบาลปีที่  2  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน  80/80 เพื่อเปรียบเทียบพัฒนาการทางการเรียนรู้ก่อนเรียนและหลังเรียน และเพื่อศึกษาความคิดเห็นของเด็กปฐมวัย  ที่มีต่อการจัดประสบการณ์ทักษะการใช้ภาษาโดยใช้หนังสือภาพประกอบคำคล้องจอง ชั้นอนุบาลปีที่ 2  กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่  เด็กปฐมวัยชั้นอนุบาล       ปีที่  2/2  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา  2553   โรงเรียนถนนสุรนารายณ์ (คุรุรัฐประชาสรรค์)  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5  จังหวัดนครราชสีมา  จำนวนเด็กปฐมวัย ทั้งหมด  27 คน  ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง  (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการรายงาน  คือ การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาของเด็กปฐมวัย  โดยใช้หนังสือภาพประกอบคำคล้องจอง  ชั้นอนุบาลปีที่  2  จำนวน  10  เล่ม  แบบประเมินทักษะการใช้ภาษา  จำนวน 10  ข้อ มีค่าความยากง่ายระหว่าง  0.33  ถึง  0.68  และค่าอำนาจจำแนกระหว่าง  0.35  ถึง  0.67  ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ  0.71  แบบบันทึกการสังเกต  และแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อการจัดประสบการณ์ทักษะการใช้ภาษาโดยใช้หนังสือภาพประกอบคำคล้องจอง  ชั้นอนุบาลปีที่  2 จำนวน  5 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และ  t – test  (Dependent  Samples) ผลการรายงานปรากฏ  ดังนี้

      1.  การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาของเด็กปฐมวัย โดยใช้หนังสือภาพประกอบคำคล้องจอง  ชั้นอนุบาลปีที่  2  ที่ผู้รายงานพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ  เท่ากับ  86.09/84.44   


                  2.  ผลการเปรียบเทียบพัฒนาการทางการเรียนรู้ก่อนเรียนและหลังเรียน ทักษะการใช้ภาษาของเด็กปฐมวัย  โดยใช้หนังสือภาพประกอบคำคล้องจอง  ชั้นอนุบาลปีที่  2 เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการทักษะการใช้ภาษาหลังเรียนเพิ่มขึ้นกว่าก่อนเรียน  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .01               
      3.  เด็กปฐมวัยมีความพึงพอใจต่อการจัดประสบการณ์ทักษะการใช้ภาษาโดยใช้หนังสือภาพประกอบคำคล้องจอง  ชั้นอนุบาลปีที่  2  โดยรวมอยู่ในระดับมาก  (   = 4.90)

volsung

 • Hero Member
 • *****
 • Offline Offline
 • Posts: 18,192
 • บ้านพักครู.คอม

volsung

 • Hero Member
 • *****
 • Offline Offline
 • Posts: 18,192
 • บ้านพักครู.คอม
Re: หนังสือคำคล้องจอง ปฐมวัย
« Reply #2 on: December 09, 2019, 02:32:55 AM »

сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
 

Page created in 0.176 seconds with 27 queries.