หน้าบ้านพักครู

Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

ขอบคุณที่แวะเยี่ยมเยือน เชิญโหลดและ เผยแพร่สื่อการเรียนการสอน

Author Topic:  (Read 1811 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

นางลัดดา นุ่นขาว

  • Guest
« on: January 16, 2012, 04:00:13 PM »

ชื่อเรื่อง   รายงานการพัฒนาบทเรียนการ์ตูน วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการและโจทย์สมการ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ผู้ศึกษา       นางลัดดา  นุ่นขาว
ปีที่ศึกษา    2554

บทคัดย่อ

การพัฒนาบทเรียนการ์ตูน วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการและโจทย์สมการ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและพัฒนาบทเรียนการ์ตูน วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการและโจทย์สมการ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนการ์ตูน วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการและโจทย์สมการ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการและโจทย์สมการ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนด้วยบทเรียนการ์ตูนกับนักเรียนที่เรียนด้วยวิธีการสอนตามปกติ นอกจากนี้ยังมีการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อบทเรียนการ์ตูนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการและโจทย์สมการ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านบางตะเภา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จำนวน 2 ห้องเรียน ห้องเรียนละ 22 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Random Sampling) โดยกลุ่มทดลองเรียนเรื่อง สมการและโจทย์สมการด้วยบทเรียนการ์ตูน และกลุ่มควบคุมได้รับการเรียนการสอนจากครูตามปกติ เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยบทเรียนการ์ตูน วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการและโจทย์สมการ ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 2)  บทเรียนการ์ตูน วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการและโจทย์สมการ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการและโจทย์สมการ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ4) แบบประเมินความพึงพอใจต่อบทเรียนการ์ตูน วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการและโจทย์สมการ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผู้รายงานนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ด้วยสถิติร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ยค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติ t - test
   ผลการศึกษาพบว่า 1) บทเรียนการ์ตูน วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการและโจทย์สมการ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ผู้รายงานพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ 81.47/80.22 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้  2) ค่าดัชนีประสิทธิผลบทเรียนการ์ตูน วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการและโจทย์สมการ ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 ที่ผู้รายงานพัฒนาขึ้น มีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.6367 หมายถึง นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น หลังจากการเรียนรู้ด้วยบทเรียนการ์ตูน วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการและโจทย์สมการ ร้อยละ 63.67 3) การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการและโจทย์สมการ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่า นักเรียนกลุ่มทดลองที่เรียนโดยใช้บทเรียนการ์ตูนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้สูงกว่านักเรียนกลุ่มควบคุมที่เรียนด้วยวิธีการสอนตามปกติ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 4) นักเรียนระดับชั้นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีความพึงพอใจต่อบทเรียนการ์ตูน วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการและโจทย์สมการ โดยมีค่าเฉลี่ย 4.50 ซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุด
   โดยสรุปบทเรียนการ์ตูน วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการและโจทย์สมการ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สามารถนำไปประกอบการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 

Page created in 0.089 seconds with 25 queries.