หน้าบ้านพักครู

Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

ขอบคุณที่แวะเยี่ยมเยือน เชิญโหลดและ เผยแพร่สื่อการเรียนการสอน

Author Topic: รายงานการพัฒนาการเรียนการสอนด้วยแบบฝึกทักษะภาษาไทยเรื่อง คำควบกล้ำ  (Read 2506 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

aoddy

  • Jr. Member
  • **
  • Offline Offline
  • Posts: 3
    • Email

เรื่อง      รายงานการพัฒนาการเรียนการสอนด้วยแบบฝึกทักษะภาษาไทยเรื่อง  คำควบกล้ำ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่  2
ผู้ศึกษา      นางพัชราภรณ์  ธรรมรักษา
ปีที่ศึกษา      ปีการศึกษา  2554
บทคัดย่อ
   รายงานการพัฒนาการเรียนการสอนด้วยแบบฝึกทักษะภาษาไทยเรื่อง  คำควบกล้ำ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่  2  การศึกษาครั้งนี้มีความมุ่งหมายของการศึกษาค้นคว้า  1)  เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะภาษาไทยเรื่อง  คำควบกล้ำ  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80  2)  เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะภาษาไทยเรื่อง  คำควบกล้ำ  3)  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ได้รับการสอนด้วยแบบฝึกทักษะภาษาไทยเรื่อง  คำควบกล้ำ  ก่อนเรียนและหลังเรียน  และ  4)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการสอนด้วยแบบฝึกทักษะภาษาไทยเรื่อง  คำควบกล้ำ  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้ คือ  นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  2  โรงเรียนนามลวิทยาคาร  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์  เขต  1  ปีการศึกษา  2554  จำนวน  24  คน  ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง  (Purposive  Sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษามี  4  ชนิด  คือ  แบบฝึกทักษะภาษาไทยเรื่อง  คำควบกล้ำ  ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น  จำนวน  10  เล่ม  แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  ประกอบแบบฝึกทักษะภาษาไทยเรื่อง   คำควบกล้ำ  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ด้วยแบบฝึกทักษะภาษาไทยเรื่อง  คำควบกล้ำ  ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น  ซึ่งเป็นแบบข้อสอบแบบปรนัย  ชนิดเลือกตอบ  4  ตัวเลือก  จำนวน  30  ข้อ  แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะภาษาไทยเรื่อง  คำควบกล้ำ  ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น  จำนวน  10  ข้อ   สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่  สถิติพื้นฐานและสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐานคือ  t-test  (Dependent  Sample) 
   ผลการศึกษาปรากฏดังนี้
1.  แบบฝึกทักษะภาษาไทยเรื่อง คำควบกล้ำ  มีประสิทธิภาพ  เท่ากับ  84.63/86.67  ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์  80/80  ที่ตั้งไว้ 
2.  ค่าดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะภาษาไทยเรื่อง  คำควบกล้ำ  เท่ากับ  0.7631 แสดงว่านักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนคิดเป็นร้อยละ  76.31
3.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการเรียนโดยแบบฝึกทักษะภาษาไทยเรื่อง  คำควบกล้ำ  ของนักเรียนกลุ่มทดลองหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .01
4.  ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะภาษาไทยเรื่อง  คำควบกล้ำ  มีค่ารวมเฉลี่ยเท่ากับ  4.59  ซึ่งอยู่ในระดับที่เหมาะสมมากที่สุด
   โดยสรุป  การพัฒนาแบบฝึกทักษะภาษาไทยเรื่อง  คำควบกล้ำ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่  2  ที่พัฒนาขึ้น  เป็นนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเกณฑ์ให้มีผลสัมฤทธิ์สูงกว่าก่อนการฝึก  สมควรนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตรต่อไป
 

Page created in 0.129 seconds with 27 queries.