หน้าบ้านพักครู

Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

ขอบคุณที่แวะเยี่ยมเยือน เชิญโหลดและ เผยแพร่สื่อการเรียนการสอน

Author Topic: รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ชั้นอนุบาลปีที่ 2  (Read 2298 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

aoddy

 • Jr. Member
 • **
 • Offline Offline
 • Posts: 3
  • Email

ชื่อเรื่อง       รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์  ชั้นอนุบาลปีที่  2
ผู้ศึกษา       นางนฤณี  กุดถวิล
โรงเรียน   โรงเรียนท่าไคร้สามัคคี
ปีการศึกษา   2554

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีความมุ่งหมายของการศึกษาเพื่อ  1)  เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์  ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80  2)  เพื่อหาประสิทธิผลความพร้อมทักษะพื้นฐานทางด้านการใช้จำนวนบอกปริมาณที่ได้จากการนับ  ด้านการเขียนตัวเลขฮินดูอารบิกแสดงจำนวน  ด้านการเปรียบเทียบจำนวน  ด้านการรวมสิ่งต่างๆ  สองกลุ่มที่มีผลรวมไม่เกิน  10  โดยใช้แบบฝึกทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์  3)  เพื่อเปรียบเทียบทักษะความพร้อมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์  ก่อนและหลังจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์  โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้ คือ  เด็กชั้นอนุบาลปีที่  2   โรงเรียนท่าไคร้สามัคคี  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์  เขต  1  ปีการศึกษา  2554  จำนวน  14  คน  ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง  (Purposive  Sampling) 
ใช้วิธีการทดลองโดยการประเมินพัฒนาการหลังจัดประสบการณ์ท้ายแบบฝึกทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ประจำหน่วยและประเมินผลพัฒนาการทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  โดยใช้แบบฝึกทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐาน  ได้แก่  ค่าเฉลี่ย  ค่าร้อยละ  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและเปรียบเทียบผลพัฒนาการทางการเรียนโดยใช้สถิติ  t-test  แบบ  Dependent

ผลการศึกษาปรากฏดังนี้

   1.  แบบฝึกทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์  มีประสิทธิภาพเท่ากับ  85.89/83.93  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้  80/80 
                   2.  ผลการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ด้วยแบบฝึกทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์  ชั้นอนุบาลปีที่ 2  มีค่าดัชนีประสิทธิผลทางการเรียนของนักเรียนที่เรียน  พบว่า  มีค่าดัชนีประสิทธิผล  ด้านการใช้จำนวนบอกปริมาณที่ได้จากการนับ  ด้านการเขียนตัวเลขฮินดูอารบิกแสดงจำนวน  ด้านการเปรียบเทียบจำนวนและด้านการรวมสิ่งต่างๆ สองกลุ่มที่มีผลรวมไม่เกิน  10  เท่ากับ  0.7500,  0.7297,  0.7142  และ  0.6111  ตามลำดับแสดงว่าเด็กชั้นอนุบาลปีที่  2  มีความก้าวหน้าทางการเรียนหลังเรียนเพิ่มสูงขึ้น  ร้อยละ  75,  72.97,  71.42  และ  61.11
        3.  เด็กที่ได้รับการกิจกรรมเสริมประสบการณ์  การพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์  โดยใช้แบบฝึกทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์  มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบวัดความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาสาระแต่ละด้าน  คือ  ด้านการใช้จำนวนบอกปริมาณที่ได้จากการนับ  ด้านการเขียนตัวเลขฮินดูอารบิกแสดงจำนวน  ด้านการเปรียบเทียบจำนวนและด้านการรวมสิ่งต่างๆ สองกลุ่มที่มีผลรวมไม่เกิน  10  หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .05

โดยสรุป  การพัฒนาแบบฝึกทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเหมาะสม  ครูระดับชั้นอนุบาลปีที่  2  สามารถนำไปใช้จัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ต่อไป

volsung

 • Hero Member
 • *****
 • Offline Offline
 • Posts: 5,439
 • บ้านพักครู.คอม

volsung

 • Hero Member
 • *****
 • Offline Offline
 • Posts: 5,439
 • บ้านพักครู.คอม

инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинйоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
 

Page created in 0.215 seconds with 28 queries.