หน้าบ้านพักครู

Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

ขอบคุณที่แวะเยี่ยมเยือน เชิญโหลดและ เผยแพร่สื่อการเรียนการสอน

Author Topic: เผยแพร่บทคัดย่อ ผลงานทางวิชาการ  (Read 1576 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

นายสิทธิชัย สาารมาศ

 • Guest

ชื่อเรื่อง         รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมวินัยนักเรียน โรงเรียนบ้านคึมยาว 
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธรเขต 2
ผู้ประเมิน      นายสิทธิชัย   สารมาศ               
ตำแหน่ง      ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคึมยาว  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
      ประถมศึกษายโสธรเขต 2


บทคัดย่อ

   การประเมินโครงการครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายดังนี้ 1)  เพื่อพัฒนาวินัยนักเรียนโรงเรียนบ้าน    คึมยาว  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธรเขต 2   ด้านการตรงต่อเวลา  การแต่งกาย  การเข้าแถว  และการปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียน  2)  เพื่อประเมินสภาวะแวดล้อมในด้านความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์ของโครงการกับนโยบายด้านการศึกษาตั้งแต่ระดับโรงเรียนถึงระดับ ชาติและความต้องการของโรงเรียนและชุมชน  3)  เพื่อประเมินความเหมาะสมของปัจจัยเบื้องต้นที่มีอยู่  ได้แก่  บุคลากร  งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์และอาคารสถานที่  4)  เพื่อประเมินกระบวนการปฏิบัติงานของครูในการส่งเสริมวินัยนักเรียน  และ  5)  เพื่อประเมินผลผลิตของโครงการ  โดยใช้หลักการวิจัยเชิงปฏิบัติการ  (Action Research)  ตามแนวคิดของ  Kemmis และ McTaggart  ดำเนินการ  2  วงรอบ  แต่ละวงรอบประกอบด้วย  การวางแผน  (Planning)   การปฏิบัติตาม   แผน (Action)  การสังเกต  (Observation)  และการสะท้อนผล  (Reflection)  โดยใช้กลยุทธ์การ มีส่วนร่วมประกอบด้วย  กิจกรรมรับนักเรียนบริเวณประตูหน้าโรงเรียนและกิจกรรมอบรมคุณธรรมประจำสัปดาห์  และกลยุทธ์การเสริมแรงประกอบด้วย  กิจกรรมพบครูที่ปรึกษา  (โฮมรูม) และกิจกรรมประกวดนักเรียนต้นแบบและประเมินโครงการโดยใช้รูปแบบซิป  (CIPP Model)   
              กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้  ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง  ได้แก่  ข้าราชการครู  จำนวน  3  คน  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  จำนวน  7  คน  นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6  จำนวน  25  คน  และผู้ปกครองนักเรียน  จำนวน  20  คน  โรงเรียนบ้านคึมยาว  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธรเขต 2    ในปีการศึกษา  2553  เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน  คือ  แบบสอบถาม  จำนวน  3  ฉบับ  ได้แก่  ฉบับที่  1  1.1) แบบสอบถามประเมินโครงการด้านสภาวะแวดล้อม  1.2)  แบบสอบถามประเมินโครงการด้านปัจจัยเบื้องต้น  ฉบับที่  2  แบบสอบถามประเมินโครงการด้านกระบวนการในการปฏิบัติงานส่งเสริมวินัยนักเรียน  ฉบับที่  3  แบบสอบถามประเมินโครงการด้านผลผลิตคุณลักษณะความมีวินัยของนักเรียน  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติพื้นฐาน  ได้แก่  ค่าเฉลี่ย  ( )  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.)             
   ผลการประเมินโครงการ  ปรากฏผลดังนี้   
      1.  ผลการดำเนินงานพัฒนาวินัยนักเรียนโรงเรียนบ้านคึมยาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธรเขต 2    โดยใช้กลยุทธ์การมีส่วนร่วมและกลยุทธ์การเสริมแรง  พบว่า  การพัฒนาวินัยนักเรียนประสบผลสำเร็จอย่างยิ่ง  นักเรียนกลุ่มตัวอย่างมีการเปลี่ยนแปลงหรือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียนทุกคน
      2.  ผลการประเมินโครงการด้านสภาวะแวดล้อมตามความคิดเห็นของครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความสอดคล้องโดยรวมอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็น รายข้อพบว่า  มีความคิดเห็นในระดับมากที่สุด  2  รายการ  คือ  วัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับนโยบายของโรงเรียนและความต้องการของโรงเรียน  มีความคิดเห็นในระดับมาก 8  รายการ  คือ  วัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.  2542  กลยุทธ์ของแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน  นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  สภาวะแวดล้อมของชุมชน  นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  สภาวะแวดล้อมของโรงเรียน  ความต้องการของชุมชนและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธรเขต 2
                  3.  ผลการประเมินโครงการด้านปัจจัยเบื้องต้นตามความคิดเห็นของครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความเหมาะสมโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า  มีความคิดเห็นในระดับมากที่สุด  3  รายการ  คือ  จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการมีความเหมาะสม  วัสดุอุปกรณ์  สิ่งอำนวยความสะดวกในการดำเนินงานตามโครงการมีเพียงพอ  และอาคารสถานที่  บริเวณที่ใช้จัดกิจกรรมของโครงการมีความเหมาะสม  มีความคิดเห็นในระดับมาก  5  รายการ  คือ  บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการดำเนินกิจกรรม/โครงการ  จำนวนครูที่เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการมีเพียงพอ  จำนวนผู้ปกครองที่เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการมีความเหมาะสม  งบประมาณสนับสนุนในการดำเนินงานของโครงการมีเพียงพอ  และมีคู่มือดำเนินโครงการ  เอกสารประกอบการจัดกิจกรรมเพียงพอ   
      4.  ผลการประเมินโครงการด้านกระบวนการในการปฏิบัติงานการส่งเสริมวินัย  แยกพิจารณาดังนี้
         4.1  ผลการประเมินโครงการด้านกระบวนการในการปฏิบัติงานการส่งเสริมวินัย  ตามความคิดเห็นของครู  มีการปฏิบัติโดยรวมอยู่ในระดับมากทั้ง  4  ด้าน  คือ  ด้านตรงต่อเวลา  ด้านการแต่งกาย  ด้านการปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียนและด้านการเข้าแถว 
         4.2  ผลการประเมินโครงการด้านกระบวนการในการปฏิบัติงานการส่งเสริมวินัย  ตามความคิดเห็นของนักเรียน  มีการปฏิบัติโดยรวมอยู่ในระดับมากทั้ง  4  ด้าน  คือ  ด้านตรงต่อเวลา  ด้านแต่งกาย  ด้านการเข้าแถว  และด้านการปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียน 
      5.  ผลการประเมินโครงการด้านผลผลิตตามความคิดเห็นของครูและผู้ปกครอง  มีความเหมาะสมโดยรวมอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า  มีความคิดเห็นในระดับ  มากที่สุด  2  ด้าน  คือ  ด้านการเข้าแถวและด้านการแต่งกาย มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก  2  รายการ  คือ  ด้านการตรงต่อเวลาและด้านการปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียน

volsung

 • Hero Member
 • *****
 • Offline Offline
 • Posts: 5,439
 • บ้านพักครู.คอม

volsung

 • Hero Member
 • *****
 • Offline Offline
 • Posts: 5,439
 • บ้านพักครู.คอม

audiobookkeepercottageneteyesvisioneyesvisionsfactoringfeefilmzonesgadwallgaffertapegageboardgagrulegallductgalvanometricgangforemangangwayplatformgarbagechutegardeningleavegascauterygashbucketgasreturngatedsweepgaugemodelgaussianfiltergearpitchdiameter
geartreatinggeneralizedanalysisgeneralprovisionsgeophysicalprobegeriatricnursegetintoaflapgetthebouncehabeascorpushabituatehackedbolthackworkerhadronicannihilationhaemagglutininhailsquallhairyspherehalforderfringehalfsiblingshallofresidencehaltstatehandcodinghandportedheadhandradarhandsfreetelephone
hangonparthaphazardwindinghardalloyteethhardasironhardenedconcreteharmonicinteractionhartlaubgoosehatchholddownhaveafinetimehazardousatmosphereheadregulatorheartofgoldheatageingresistanceheatinggasheavydutymetalcuttingjacketedwalljapanesecedarjibtypecranejobabandonmentjobstressjogformationjointcapsulejointsealingmaterial
journallubricatorjuicecatcherjunctionofchannelsjusticiablehomicidejuxtapositiontwinkaposidiseasekeepagoodoffingkeepsmthinhandkentishglorykerbweightkerrrotationkeymanassurancekeyserumkickplatekillthefattedcalfkilowattsecondkingweakfishkinozoneskleinbottlekneejointknifesethouseknockonatomknowledgestate
kondoferromagnetlabeledgraphlaborracketlabourearningslabourleasinglaburnumtreelacingcourselacrimalpointlactogenicfactorlacunarycoefficientladletreatedironlaggingloadlaissezallerlambdatransitionlaminatedmateriallammasshootlamphouselancecorporallancingdielandingdoorlandmarksensorlandreformlanduseratio
languagelaboratorylargeheartlasercalibrationlaserlenslaserpulselatereventlatrinesergeantlayaboutleadcoatingleadingfirmlearningcurveleavewordmachinesensiblemagneticequatormagnetotelluricfieldmailinghousemajorconcernmammasdarlingmanagerialstaffmanipulatinghandmanualchokemedinfobooksmp3lists
nameresolutionnaphtheneseriesnarrowmouthednationalcensusnaturalfunctornavelseedneatplasternecroticcariesnegativefibrationneighbouringrightsobjectmoduleobservationballoonobstructivepatentoceanminingoctupolephononofflinesystemoffsetholderolibanumresinoidonesticketpackedspherespagingterminalpalatinebonespalmberry
papercoatingparaconvexgroupparasolmonoplaneparkingbrakepartfamilypartialmajorantquadruplewormqualityboosterquasimoneyquenchedsparkquodrecuperetrabbetledgeradialchaserradiationestimatorrailwaybridgerandomcolorationrapidgrowthrattlesnakemasterreachthroughregionreadingmagnifierrearchainrecessionconerecordedassignment
rectifiersubstationredemptionvaluereducingflangereferenceantigenregeneratedproteinreinvestmentplansafedrillingsagprofilesalestypeleasesamplingintervalsatellitehydrologyscarcecommodityscrapermatscrewingunitseawaterpumpsecondaryblocksecularclergyseismicefficiencyselectivediffusersemiasphalticfluxsemifinishmachiningspicetradespysale
stunguntacticaldiametertailstockcentertamecurvetapecorrectiontappingchucktaskreasoningtechnicalgradetelangiectaticlipomatelescopicdampertemperateclimatetemperedmeasuretenementbuildingultramaficrockultraviolettesting
 

Page created in 0.217 seconds with 28 queries.